University of Oulu

Työturvallisuusjohtaminen allianssimuotoisessa rakennushankkeessa

Saved in:
Author: Saari, Matti1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Process Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 60
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202104227586
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Saari, 2021
Publish Date: 2021-04-22
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Reiman, Arto
Reviewer: Reiman, Arto
Salomäki, Marko
Description:

Tiivistelmä

Rakentaminen on historiallisesti ollut paljon työtapaturmia vaatinut ala ja tapaturmien vähentämiseksi on tehty paljon tutkimuksia maailmanlaajuisesti. Suomessa viime vuosina allianssimuotoisten rakennushankkeiden määrä on lisääntynyt niistä saatujen myönteisten kokemusten seurauksena. Tästä huolimatta allianssimallin vaikutusta työturvallisuuteen on tutkittu erittäin vähän.

Työn tavoitteena on tutkia, mitkä turvallisuusjohtamisen keinot ovat osoittautuneet hyviksi rakentamisen allianssihankkeissa, ja mitkä ovat allianssihankkeiden turvallisuuden suurimmat haasteet. Tarkastelun alle valittiin kaksi suurta allianssimallilla toimivaa raitiotiehanketta. Työssä koitetaan myös selvittää, onko allianssimallilla toteutettavissa rakennushankkeissa jotain erityistä huomioitavaa, ja mahdollisesti löytää myös niihin liittyen hyviä käytäntöjä. Työn empiirisessä osassa käsiteltiin lisäksi koronapandemiatilanteen vaikutusta projektin toimintaan. Tutkimusmenetelminä käytetään hankkeilla sattuneita tapaturmia ja niiden tilastointia sekä haastatteluita hankkeiden johdolle.

Tutkimuksen perusteella raitiotieallianssit eivät poikkea tapaturmien osalta merkittävästi muista infra-hankkeista. Raitiotiealliansseilla sattuvat tapaturmat liittyvät verrattuna Liikenneviraston väylähankkeiden sekä ELY-keskusten liikenne- ja infrastruktuurivastuualueiden töissä tapahtuneisiin työtapaturmiin enemmän käsikäyttöisillä työkaluilla työskentelemiseen ja vähemmän kulkuneuvon tai siirtolaitteen ohjaamiseen tai sellaisessa matkustamiseen. Saadakseen pidemmälle meneviä johtopäätöksiä ja toimenpidesuunnitelmia tulisi tapaturmia voida tutkia perusteellisemmin esimerkiksi laajuuden ja juurisyiden osalta.

Allianssimallisessa rakentamishankkeessa johdon asenteella on merkittävä myönteinen turvallisuusvaikutus. Tärkeä asenteeseen liittyvä asia on tinkimätön mutta positiivinen suhtautuminen turvallisuuteen. Myös turvallisuuden seuranta ja valvonta auttaa turvallisuustason ylläpitämisessä. Turvallisuuden merkittävimpinä haasteina isossa rakennusurakassa on eri toimijoiden ja aliurakoitsijoiden saaminen samaan turvallisuuskulttuuriin. Tähän voidaan vaikuttaa esimerkiksi korostamalla turvallisuutta aliurakoitsijasopimuksissa. Allianssimuoto antaa myös työkaluja hyvän vuorovaikutuksen ylläpidossa, jolla on merkitystä turvallisuudelle.

Occupational safety management in an alliance shaped construction project

Abstract

Construction has historically been an industry with a lot of occupational accidents. Because of this, there has been made much research trying to reduce them. In the last decade, the number of alliance-type construction projects in Finland has increased. They have also got positive experiences. Nevertheless, there are not many studies on the impact of the alliance model on occupational safety.

This work aimed to investigate which safety management methods have proven to be good in alliance projects. The second goal was to get to know the safety challenges in alliance projects. Goal is to find out whether the alliance construction projects have something important to consider. The empirical part of the work also dealt with the effect of the corona situation on the projects. Research methods include accidents and their statistics on projects, as well as interviews with project management.

Based on the study, tram alliances do not differ significantly from other infrastructure projects in terms of accidents. With tram alliances, accidents are potentially more related to working with handheld tools and less to driving or traveling in a vehicle. To draw more conclusions more experiences and data is needed.

In an alliance-type construction project, the attitude of management has a significant beneficial impact on safety. An important thing regarding attitude is an uncompromising but positive relationship towards safety. Safety monitoring and supervision also helps maintain the level of safety. One of the most significant safety challenges in a large construction project is getting different actors and subcontractors into the same safety culture. One solution can be addressing safety in subcontracting agreements. The form of the alliance also provides tools for maintaining good interaction that is important for safety.

see all

Subjects:
Copyright information: © Matti Saari, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.