University of Oulu

Luonto oppimisympäristönä: luonto-opetuksen järjestäminen alakoulussa

Saved in:
Author: Saarela, Ella-Mari1; Suutarinen, Jenna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 46
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202104227589
Language: Finnish
Published: Oulu : E.-M. Saarela; J. Suutarinen, 2021
Publish Date: 2021-04-22
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Oppiminen voi tapahtua monissa eri paikoissa ja oppimisympäristöjen moninaisuudesta puhutaan yleisesti paljon. Siksi olisikin oleellista tutkia, mikä saa opettajat jäämään luokkaan, kun luonnonympäristöt tarjoavat itsessään aktiivisia oppimisympäristöjä opetukseen. Tämän vuoksi opettajan rooli luonto-opetuksessa on tulevaisuuden tärkeä tutkimuskohde. Valtaosa aiemmasta tutkimuksesta sijoittuu varhaiskasvatuksessa toteutettavaan luonto-opetukseen sekä pienten lasten luontosuhteen kehittämiseen, mutta tässä tutkielmassa pyrimme tuottamaan katsauksen siitä, mistä ulottuvuuksista alakoulun luonto-opetus koostuu ja miten sitä voidaan järjestää. Luonto itsessään ja oppiminen omien havaintojen ja konkreettisen tekemisen kautta on myös tärkeä osa omaa elämäämme, mikä vaikutti aiheen valintaan ja tutkimuskysymysten muotoutumiseen. Luonto-opetus on menetelmä, jota haluaisimme oppia paremmin ja harjoittaa omassa ammatissa.

Koimme oleelliseksi rajata tutkimuksen fokuksen luonnossa tapahtuvaan opetukseen ja sen järjestämiseen emmekä näin keskity rakennettuihin ympäristöihin, vaikka ne ovatkin oppimisympäristöinä tärkeitä. Emme myöskään keskity tutkimuksessamme Suomen alakoulujen sijainnillisiin eroihin, vaikka ne saattavatkin osaltaan vaikuttaa luonto-opetuksen järjestämisen helppouteen. Tutkielmamme teoreettinen viitekehys nojaa Palmerin (1998) puumalliin, sillä se korostaa ympäristökasvatuksen kokonaisvaltaista ymmärrystä ja siihen liittyviä taitoja. Sisällytimme luonto-opetuksen näkökulmaksi myös tutkivan oppimisen. Luonnonympäristöt sisältävät monenlaisia mahdollisuuksia havainnointiin, tutkimiseen sekä pitkiin opetuskokonaisuuksiin ja tutkivan oppimisen menetelmälle tällainen ympäristö on tuottoisa. Alakoulun luonto-opetuksesta on vielä suhteellisen vähän aikaisempaa tutkimusta verrattuna siihen, kuinka paljon siitä on mainintoja esimerkiksi uusimmassa Opetussuunnitelmassa. Etenkin Suomessa luonto-opetuksen kohdalla on selkeä tutkimuksellinen aukko. Tätä aihetta tutkimalla, voidaan parhaimmillaan vaikuttaa opettajien asenteisiin ja valmiuksiin järjestää opetusta luonnonympäristössä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Ella-Mari Saarela; Jenna Suutarinen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.