University of Oulu

Yläkoululaisten osallisuus oppituntien ulkopuolisessa liikunnassa

Saved in:
Author: Nurmela, Laura1; Nurmos, Iida1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 81
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202104227595
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Nurmela; I. Nurmos, 2021
Publish Date: 2021-04-22
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Takalo, Susanna
Reviewer: Loukkola, Niina
Takalo, Susanna
Description:

Tiivistelmä

Lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuus on vähentynyt viimeisten vuosikymmenten aikana. Huoli fyysisen aktiivisuuden vähenemisestä liittyy erityisesti yläkoululaisiin. Yhtenä mahdollisuutena liikunnan lisäämisessä voidaan pitää oppilaiden osallisuutta liikunnallisempien koulupäivien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tämän laadullisin menetelmin toteutetussa pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan, miten koulut ovat osallistaneet yläkoululaisia fyysisesti aktiivisen toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin oppituntien ulkopuolisessa liikunnassa, sekä millaisia kokemuksia ja näkemyksiä taide- ja taitoaineiden opettajilla on yläkoululaisten osallisuudesta oppituntien ulkopuolisessa liikunnassa.

Tutkimusaineisto on kerätty Oppimista liikkumalla -kehittämis- ja tutkimushankkeeseen kuuluvassa opettajien täydennyskoulutustapahtumassa syksyllä 2019. Tutkimusaineisto muodostui kahdesta osasta, jotka koostuivat pohjoispohjanmaalaisissa kouluissa työskentelevien taide- ja taitoaineiden opettajien (n=6) nauhoitetuista ryhmä- ja parihaastatteluista. Tutkimusaineistot analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla.

Tutkimustulokset osoittivat, että yläkoululaisten osallisuus oppituntien ulkopuolisessa liikunnassa on huomioitu useimpien tutkimukseen osallistuneiden koulujen toimenpiteissä. Yläkoululaisten osallisuus liikunnan suunnitteluvaiheessa ilmeni oppilailta kysymällä, oppilaiden suunnittelutyötä tukemalla sekä huomioimalla oppilaiden toiveet. Toteutuksessa yleisin keino osallistaa oppilaita oli välkkäri- ja oppilaskuntatoiminta. Arviointi ei ollut tarkoituksenmukaista ja oppilaiden tekemän arvioinnin näkökulma oli jäänyt monissa kouluissa huomiotta.

Opettajien kokemukset ja näkemykset yläkoululaisten osallisuudesta oppituntien ulkopuolisessa liikunnassa näyttäytyivät enimmäkseen myönteisinä, ja osallisuus nähtiin yhtenä keinona lisätä oppilaiden fyysistä aktiivisuutta sekä selvittää, millaisesta liikunnasta nuoret ovat kiinnostuneita. Haastatteluiden perusteella opettajat ilmaisivat olevansa kiinnostuneita oppilaiden toiveista ja haluavansa kuulla heitä oppituntien ulkopuolisen liikunnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Kuitenkin oppilaiden osallistamiseen voi opettajien mukaan liittyä myös haasteita, kuten resurssien puutetta tai se, pystyvätkö oppilaat kantamaan vastuuta liikuntavälineistä ja valvonnasta. Arvioinnin vähäisyydestä huolimatta arvioinnin avulla voitaisiin kuitenkin päästä lähemmäksi oppilaiden ajatusmaailmaa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Laura Nurmela; Iida Nurmos, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.