University of Oulu

Motorisen oppimisen vaikeuden ilmeneminen, tunnistaminen ja tukeminen alakoulussa

Saved in:
Author: Roponen, Nina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 45
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202104227597
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Roponen, 2021
Publish Date: 2021-04-22
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Motorisen oppimisen vaikeuksilla tarkoitetaan merkittävää vaikeutta oppia uusia motorisia taitoja ja soveltaa jo aikeisemmin opittuja uusissa tilanteissa. Motorisen oppimisen vaikeudet voivat vaikuttaa lapsen elämään monella eri tavalla ja luoda haasteita jokapäiväisissä toimissa niin kotona kuin koulussa. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa mainitaan motorisen oppimisen vaikeuden tunnistamisen tärkeys alakoulun ensimmäisillä luokilla. Opettajien tulisi tietää, miten motorisen oppimisen vaikeudet ilmenevät sekä, miten niitä tulisi tunnistaa ja tukea.

Tämän kandidaatin tutkielman tavoitteena on tuoda esille motorisen oppimisen vaikeuden ilmenemistä sekä sen tunnistamisen ja tukemisen keinoja alakoulussa. Monipuolisen tutkimusaineistoon perustuvan pohjan kautta on luotu kompakti yleiskatsaus motorisen oppimisen vaikeudesta. Tutkielmassa on luotu kirjallisuuskatsauksen avulla nykytutkimukseen ja vertaisarvioituihin tuoreisiin tutkimuksiin perustuva tiivis katsaus motorisen oppimisen vaikeuden ilmenemisestä sekä opettajan keinoista tunnistaa ja tukea motorisen oppimisen vaikeuksia alakoulussa.

Kirjallisuuskatsauksen perusteella motorisen oppimisen vaikeus voi näkyä hyvin moninaisesti lapsella kouluympäristössä sekä opettajilla on hyvät mahdollisuudet tunnistaa ja tukea motorisen oppimisen vaikeuksia. Opettajilla ei kuitenkaan aina välttämättä ole tarpeeksi tietämystä motorisista vaikeuksista. Motoriikan havainnointilomake (MOQ-T-FI) on toimiva ja suomalaiseen kouluympäristöön mukautettu arviointityökalu opettajille, jonka avulla opettajilla on paremmat mahdollisuudet tunnistaa ja tukea motorisen oppimisen vaikeuksia. Opettajien tulisi tukea motorisen oppimisen vaikeuksia kolmiportaisen tuen mallin mukaisesti sekä hyödyntäen moniammatillista yhteistyötä.

Manifestation, identification and support of motor learning difficulties in primary school

Abstract

Motor learning difficulties imply notable difficulties in learning new motor skills and adapt what has already been learned in new situations. Motor learning difficulties can affect child’s life in many ways and create challenges in everyday activities at home and at school. In Finnish national core curriculum, the importance of identifying motor learning difficulties in the first grades of primary school is mentioned. Teachers should know how motor learning difficulties manifest and how they should be identified and supported.

The aim of this bachelor’s thesis is to point out how motor learning difficulty may occur and the ways of identifying and supporting it in primary school. A compact overview of motor learning difficulty has been created through a diverse research-based foundation. The thesis has been implemented as a literature review which is based on new research and peer reviewed articles. This thesis is compact overview of the manifestation of motor learning difficulty and teacher’s ways to identify and support motor learning difficulties in primary school.

Based on the literature review, motor learning difficulty can occur in a very diverse ways in child’s school environment and teachers have good opportunities to identify and support motor learning difficulties. However, teachers may not always have enough knowledge of motor learning difficulties. The Finnish version of MOQ-T (the Motor Observation Questionnaire for Teachers) is a functional assessment tool for teachers. With MOQ-T-FI teachers have better opportunities to identify and support motor learning difficulties. Teachers should support motor learning difficulties according to the three-step support and utilize multiprofessional cooperation.

see all

Subjects:
Copyright information: © Nina Roponen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.