University of Oulu

Sosiaalinen media ja pikaviestintäalustat kuulovammaisten nuorten ja nuorten aikuisten osallisuudessa

Saved in:
Author: Hukkanen, Iiris1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Pages: 67
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202104227598
Language: Finnish
Published: Oulu : I. Hukkanen, 2021
Publish Date: 2021-04-22
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Takala, Marjatta
Reviewer: Vilppola, Tuomo
Takala, Marjatta
Description:

Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa selvitetään millaisia tietoteknisiä viestintävälineitä kuulovammaiset nuoret ja nuoret aikuiset käyttävät oman osallisuuden ja yhteenkuuluvuuden tukemiseksi. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään heidän tuntemuksiaan näiden käytöstä. Tutkimusta tehdessä otetaan huomioon myös, onko vastaajan sukupuolella, iällä tai kuulon statuksella jotakin merkitystä sille, miten tietoteknisiä viestintävälineitä käytetään ja miten niiden käyttö koetaan. Aiheen kiinnostavuus juontaa juurensa siihen, miten kuulovammaisten kommunikointi kuulevien kanssa voi joissain tilanteissa olla haastavaa. Kommunikoinnin vaikeus saattaa vaikuttaa nuoren tai nuoren aikuisen kuulovammaisen osallisuuden ja yhteenkuuluvuuden tunteisiin sekä identiteetin kehityksen negatiivisesti.

Tutkimuksen aineisto on kerätty verkkokyselyn avulla monivalintakysymysten ja muutamien avointen kysymysten kautta. Kyselyä on jaettu erilaisten kanavien kautta, joilla kuulovammaisia nuoria ja nuoria aikuisia on ollut mahdollista tavoittaa. Tutkimuksessa tuloksia tarkastellaan sisällönanalyysin ja ristiintaulukoinnin avulla. Tulokset kertovat pääsääntöisesti yhteneväisistä käyttökokemuksista ja tuntemuksista tietoteknisistä viestintävälineistä. Lisäksi esimerkiksi Facebookin ja SnapChatin käyttöön vaikutti vastaajan ikä.

Vastaajien kokemukset tietoteknisistä viestintävälineistä ovat tulosten perusteella hyvin positiivisia, sillä he kokevat ne oman osallisuutensa ja yhteenkuuluvuutensa kannalta pääsääntöisesti hyödyllisenä. Tärkeimpinä tietoteknisen viestinnän sovelluksina pidetään Facebookia, Instagramia ja WhatsAppia. Tutkimuksessa saatuja tietoja voidaan hyödyntää jatkossa muun muassa kohderyhmän saavuttamiseen tiettyjä kanavia pitkin. Näin voidaan yrittää parantaa kuulovammaisten nuorten ja nuorten aikuisten osallisuuden ja yhteenkuuluvuuden tunteita.

Social media and messaging applications in participation of hearing disabled young people

Abstract

The present study was conducted to investigate what kind of communication technologies (CT) hearing disabled people use to support their participation and belonging. In addition, the study examines their experiences of the use of CTs. The study also considers whether the respondent’s gender, age, or hearing status have any bearing on how CTs are used and how their use is perceived. The interest in the topic has its roots in how communication between the hearing disabled and the hearing can be challenging in some situations. Difficulty in communication may affect a young hearing disabled person’s feeling of participation and belonging, as well as negative identity development.

The research material has been collected through an online survey through multiple-choice questions and a few open-ended questions. The survey has been distributed through various channels through which it has been possible to reach hearing-impaired young people. The results of the study are examined through content analysis and cross-tabulation. The results generally indicate consistent user experiences and knowledge of communication tools. In addition, the use of Facebook and SnapChat, for example, was influenced by the age of the respondent.

Respondents’ experiences of the communication tools are very positive, as they generally find it useful for their own participation and belonging. Facebook, Instagram and WhatsApp are considered to be the most important IT communication applications. The information obtained in the study can be used in the future, among other things, to reach the target group through certain channels. In this way, an attempt can be made to improve the feelings of participation and belonging of hearing disabled young people.

see all

Subjects:
Copyright information: © Iiris Hukkanen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.