University of Oulu

Opettajaopiskelijoiden käsitykset uravalinnan syistä

Saved in:
Author: Lähdesmäki, Tommi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.7 MB)
Pages: 85
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202104227605
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Lähdesmäki, 2021
Publish Date: 2021-04-22
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Takala, Marjatta
Reviewer: Vilppola, Tuomo
Takala, Marjatta
Description:

Tiivistelmä

Opettajien uravalinnan taustalla olevat syyt ovat kansainvälisesti hyvin samankaltaisia ja yleisimpiä syitä opettajan uravalintaan ovat opettajan ammattiin liittyvät sisäiset arvot sekä sosiaaliset hyötyarvot. Eri maissa opettajien uravalintojen välillä on kuitenkin myös eroja, sillä jokaisessa maassa on kuitenkin omanlaisensa kulttuuri, koulujärjestelmä ja opettajankoulutusjärjestelmä.

Tutkielman tavoitteena on selvittää mitkä ovat olleet opettajaopiskelijoiden käsityksen mukaan syyt hakeutua opintoihinsa sekä selvittää mitä eroja eri alojen eli luokanopettaja-, erityisopettaja-, varhaiskasvatuksen opettaja- ja aineenopettajaopiskelijoiden uravalinnoissa on. Tutkielma on toteutettu laadullisena tutkimuksena ja tutkimuskysymyksiä tarkastellaan fenomenografisella tutkimusotteella. Tutkimusaineisto on kerättä sähköisellä kyselylomakkeella osana Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Oppijan oikeus — Opettajan taito -hanketta. Itse aineisto koostui yhdestä tämän kyselyn kysymyksestä ja koostui rajausten jälkeen 353 opettajaopiskelijan vastauksesta, joista 125 oli luokanopettajaopiskelijoita, 87 oli varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoita, 45 oli erityisopettajaopiskelijoita (29 viiden vuoden koulutusohjelmasta ja 16 vuoden erillisistä erityisopettajaopinnoista) ja 96 oli aineenopettajaopiskelijoita.

Tutkielman teoriaosuudessa tarkastelen opettajan ammattia, opettajan koulutusta ja opiskelijavalintaa sekä opettajan uravalintaa. Opettajan uravalintaan liittyvistä teorioista tarkastelen erityisesti FIT-Choice -menetelmää, jolla on merkittävä rooli tutkielmassa.

Tutkielman tulosten mukaan tärkeimmät syyt opettajaopiskelijoiden alan valinnan taustalla ovat opettajan ammatin sisäisiin arvoihin liittyviä, toisin sanoen; opettajan ammatti nähdään itseisarvona, joka itsessään motivoi hakemaan koulutukseen. Myös sosiaaliset ja yhteiskunnalliset hyötyarvot ovat tärkeä motiivi opettajan uralle päätymisessä kaikilla opiskelualoilla. Edellä mainittujen lisäksi eri aloilla on muista poikkeavia syitä, joiden takia niihin hakeudutaan sekä muista eroavia seikkoja, joiden takia niihin ei haeta. Esimerkiksi erityisopettajaopiskelijoiden uravalintaan näyttäisi vaikuttavan muita aloja enemmän aiemmat työkokemukset alan parista ja lisäksi erityisopettajat näyttäisivät päätyvän harvemmin alalle siksi, että olisivat aina haaveilleet siitä.

Tutkielma tarjoaa kattavan katsauksen opettajaopiskelijoiden käsitykseen heidän uravalintansa syistä. On tavallista, että eri opettajankoulutusaloihin hakeudutaan siksi, että pitää lapsista, on kiinnostunut alasta tai on aina halunnut tai haaveillut opettajanurasta. Kaikilla aloilla uravalinnan taustalla on myös omia muista poikkeavia piirteitä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tommi Lähdesmäki, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.