University of Oulu

Lapsen osallisuus esiopetuksessa : aikuisen rooli. Päiväkodin arjessa näkyviä lapsen osallisuutta edistäviä toimintoja

Saved in:
Author: Pelttari, Jaana1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 77
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202104227606
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Pelttari, 2021
Publish Date: 2021-05-05
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kyrönlampi, Taina
Reviewer: Kyrönlampi, Taina
Puroila, Anna-Maija
Description:

Tiivistelmä

Osallisuuden käsite on ollut esillä julkisuudessa viime vuosina. Etenkin lapsen osallisuus varhaiskasvatuksessa on noussut puheenaiheeksi. Aikuisen roolin on todettu olevan merkityksellinen lapsen osallisuuden toteutumisessa. Tämän tutkimuksen tehtävä on nostaa esille asioita, jotka edistävät lapsen osallisuutta varhaiskasvatuksen arjessa. Tutkimuskysymykset ovat: Miten aikuisen mahdollistama lapsen osallisuus näkyy esikoulun arjessa? Millainen rooli aikuisella on lapsen osallisuuden mahdollistajana?

Teoreettiset lähtökohdat rakentuvat esiopetuksen ja osallisuuden käsitteistä. Osallisuus kietoutuu lopulta kokonaisvaltaisesti esiopetuksen arkeen. Tutkimus on toteutettu osana Oulun yliopiston Politics of belonging: Promoting children’s inclusion in educational settings across borders. NordForsk: No. 85644-tutkimushanketta. Aineisto koostuu kolmesta haastattelusta, johon osallistui yhden lapsiryhmän kolme aikuista. Tutkimus on laadullinen tutkimus, jossa analyysimenetelmänä on käytetty aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Ensimmäistä tutkimuskysymystä lähestytään aineistolähtöisesti ja toisen tutkimuskysymyksen analysoinnissa sovelletaan Kankaan ja Vennisen (2010) luomaa osallisuuden kulmakivimallia.

Tutkimus osoitti, että lapsen osallisuutta voidaan tukea monella tavalla esiopetuksen arjessa. Lapsen osallisuuden toteutumiseen tarvitaan sitä tukeva ilmapiiri. Se muodostuu vastavuoroisesta aikuisen ja lapsen välisestä sekä lapsen ja lapsen välisestä vuorovaikutuksesta. Osallisuutta tukevassa ilmapiirissä aikuinen on aidosti läsnä arjessa, kuunnellen ja kulkien lasten kanssa “samaa polkua”. Kun aikuinen näkee lapsiryhmän moninaisuuden pedagogisena rikkautena ja monien mahdollisuuksien oppimisympäristönä, lapsen osallisuuden kokemus vahvistuu. Osallisuutta tukevan ilmapiirin lähtökohtana on myös kaikenlaisen lapsiin kohdistuvan syrjinnän vastustaminen ja inkluusion periaatteiden noudattaminen. Tulokset osoittavat myös sen, että toimiva ja toisiaan tukeva työyhteisö on tärkeä osa lapsen osallisuuden toteutumista päiväkodin toimintakulttuurissa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jaana Pelttari, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.