University of Oulu

Pohjois-Pohjanmaan lukiolaisten tyttöjen ja poikien halukkuus osallistua ilmastonmuutosta ehkäisevään toimintaan yhteiskunnassa

Saved in:
Author: Hokkanen, Teemu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 4.4 MB)
Pages: 58
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202104237609
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Hokkanen, 2021
Publish Date: 2021-04-28
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Harmoinen, Sari
Koivu, Katri
Reviewer: Laru, Jari
Harmoinen, Sari
Description:

Tiivistelmä

Ilmastonmuutos on nykypäivän yksi merkittäviä tieteellisiä sekä poliittisia ilmiöitä. Ilmastonmuutoksen pysäyttämisestä sekä kestävän kehityksen edistämisestä yhteiskunnassa on tullut myös olennainen osa perus- sekä lukiokoulutusta Suomessa. Esimerkiksi vuonna 2021 voimaan astuvassa Lukion opetussuunnitelman perusteissa nämä aihepiirit ovat olennainen osa laaja-alaista osaamista, joiden kautta lukio-opiskelijoita kannustetaan olemaan aktiivisia yhteiskunnallisiin asioihin kantaa ottavia kansalaisia.

Tämä pro gradu -tutkielma tarkastelee Pohjois-Pohjanmaan lukiolaisten asenteita ilmastonmuutosta kohtaan yhteiskunnallisena ilmiönä sekä heidän halukkuuttaan toimia yhteiskunnassa sen pysäyttämiseksi. Aineistona tutkimuksessa käytetään Ilmastonmuutos lukioihin! -hankkeen kyselyaineistoa, joka on kerätty 2019 tammikuun lopun ja vuoden 2020 helmikuun 2. päivän välisenä aikana.

Tutkimuksen tulokset osoittavat seuraavaa: kyselyaineistossa annettujen kokonaispistemäärien perusteella tytöillä on poikiin verrattuna merkittävästi enemmän halukkuutta toimia ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi yhteiskunnallisin keinoin. Tämän lisäksi sekä tytöt että pojat katsovat, että ilmastonmuutos on kouluissa hyvin paljon, useimmiten kyllästyttävän paljon esillä. He katsovat, että vastuu ilmastonmuutoksen pysäyttämisestä on pääasiallisesti suurilla valtioilla, ei Suomella. Ilmastodiskurssit nähdään tyypillisesti epäsivistyneinä ja hedelmättöminä ilmastonmuutoksen pysäyttämisessä. Tytöt korostavat poikia vastoin ilmastonmuutoksen tärkeyttä, luonnonsuojelua sekä konkreettisia toimia ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Pojat puolestaan korostavat tyttöjä vastoin taloudellisia näkökulmia ja poliittisia puolueita ilmastonmuutokseen liittyen sekä katsovat rikkailla ja vaikutusvaltaisilla olevan merkittävä rooli ilmastonmuutoksen pysäyttämisessä.

Tutkimustulosten perusteella ehdotetaan, että lukioissa vähennettäisiin ilmastonmuutoksen käsittelyn määrää, mutta samalla suunniteltaisiin harkiten, missä oppiaineissa sen käsittely olisi tarpeellista. Syvällinen paneutuminen ilmastonmuutoksen opiskeluun voi olla kannattavaa esimerkiksi tutkivan oppimisen tai ongelmalähtöisen oppimisen keinoin, sillä niiden on todettu tutkimuksissa kohentavan opiskelijoiden minäpystyvyyden tunnetta sekä opiskelumotivaatiota, jotka tämän tutkimuksen perusteella ovat keskeisiä kehittämisalueita opiskelijoiden kohdalla.

see all

Subjects:
Copyright information: © Teemu Hokkanen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.