University of Oulu

Pohjois-Pohjanmaan lukiolaisten valmiudet muuttaa toimintaansa kuluttamisen ja matkustamisen osalta ilmastosyistä

Saved in:
Author: Aarinen, Jenni1; Wilén, Ella1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Pages: 80
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202104237610
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Aarinen; E. Wilén, 2021
Publish Date: 2021-04-23
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Harmoinen, Sari
Koivu, Katri
Reviewer: Harmoinen, Sari
Laru, Jari
Description:

Tiivistelmä

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on selvittää Pohjois-Pohjanmaan lukiolaisten valmiuksia muuttaa omia kulutus- ja matkustustottumuksiaan ilmastosyistä. Tutkimus on toteutettu yhteistyössä Opetushallituksen rahoittaman Ilmastonmuutos lukioihin! -hankkeen kanssa. Hankkeen tavoitteena on edistää lukioiden ilmastotyötä esimerkiksi täydennyskouluttamalla opettajia ja kehittämällä ilmastokursseja toisen asteen opiskelijoille. Aiheena ilmastonmuutos on ajankohtainen ja merkittävä, sillä se vaikuttaa erityisesti nuorten sukupolvien tulevaisuuteen. Tämä huomioidaan myös vuoden 2021 lukion opetussuunnitelmassa, jonka laaja-alaisissa tavoitteissa mainitaan kestävä kuluttajuus ja tutkimustietoon pohjautuva ilmasto-osaaminen.

Ilmastonmuutokseen merkittävästi vaikuttavina tekijöinä voidaan nähdä kuluttaminen ja matkustaminen. Suomessa ylikulutus on huomattavasti runsaampaa kuin maailmassa keskimäärin, ja lisäksi suomalaisista yli puolet matkustavat kotimaassa tai ulkomailla. Nuorten harjoittama ilmastoaktivismi on kuitenkin yleistynyt ympäri maailmaa. Tässä tutkimuksessa haluttiinkin selvittää suomalaisten nuorten valmiutta muuttaa omaa toimintaansa kuluttamisen ja matkustamisen osalta ilmastosyistä. Tämä tutkimus toteutettiin monimenetelmätutkimuksena, jossa hyödynnettiin hankkeen puitteissa kerättyä laajaa (n=1889) kyselyaineistoa. Tutkimustuloksia tarkasteltiin kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien avulla. Tutkimuksessa selvitettiin määrällisesti, kuinka valmiita lukiolaiset ovat tekemään muutoksia kulutus- ja matkustustottumuksiinsa ilmastosyistä. Tuloksia pyrittiin avaamaan aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla. Tämä tutkimus osoitti, että suurin osa lukiolaisista on tietoisia ilmastonmuutoksesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Lukiolaisista jopa 70 % onkin valmiita vähentämään kuluttamistaan tai tekee jo niin ilmastosyistä. Kuitenkin matkustamisen osalta jopa 52 % lukiolaisista ilmoitti, ettei ole valmis vaihtamaan Euroopan matkaa kotimaanmatkaan. Tästä huolimatta yli 60 % lukiolaisista on valmiita vaihtamaan esimerkiksi Aasian matkan Euroopan matkaan ilmastosyistä. Kuluttamisen osalta nuoret kritisoivat muiden kulutustottumuksia, kun taas omaa matkustamista oikeutettiin eri syillä.

Abstract

The aim of this master’s thesis is to discover Northern Ostrobothnia upper secondary school students’ preparedness to change their actions related to consumerism and travel from the point of view of climate change. This thesis is carried out in collaboration with the Ilmastonmuutos lukioihin! (Climate Change in High Schools!) -project, funded by the Finnish National Agency for Education. The aim of Ilmastonmuutos lukioihin! is to advance climate change education in Finnish upper secondary schools, for instance by updating teachers’ knowledge and developing courses regarding climate change. Climate change is an important current issue, as its effect, especially for the younger generation, is notable. This is noted in the 2021 general upper secondary curriculum as well, where sustainable consumerism and research-based climate knowledge are listed as part of the transversal competencies.

Consumerism and travel are prominent factors in the progression of climate change. Overconsumption in Finland exceeds the worldwide average, and more than half of Finnish people travel domestically or abroad. However, youth climate activism has developed in recent years. The aim of this study was to explore Finnish youth’s willingness to change their consumerism and travel behavior due to climate change. This thesis was conducted as a mixed methods study, and the questionnaire-based material (n=1889) was collected by the Ilmastonmuutos lukioihin! -project. The results of the study were analyzed through quantitative and qualitative methods. Upper secondary school students’ preparedness to change their behavior regarding consumerism and travel were examined through quantitative methods, and these results were reviewed through qualitative content analysis. This study shows that the majority of students are aware of climate change and related factors. 70 % of students are willing to reduce consumption or have already done so due to the acknowledgment of climate change. However, over 50 % of respondents are not willing to change the destination of their travel from Europe to domestic travel. On the other hand, more than 60 % of upper secondary students are willing to change the destination of their travel from Asia to Europe for the climate. Some of the students criticized others’ consumption-related behavior, whereas many justified their own reason to travel despite the acknowledgment of climate change.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jenni Aarinen; Ella Wilén, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.