University of Oulu

Rautarikastepellettien pelkistykokeen herkkyysanalyysi : pelkistyskaasun vaikutus pelkistymisnopeuteen

Saved in:
Author: Loukkola, Sofia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Process Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 16
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105047633
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Loukkola, 2021
Publish Date: 2021-05-05
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Työn tavoitteena on tutkia pienten poikkeamien vaikutusta rautarikastepellettien pelkistymiseen koeolosuhteissa. Tässä työssä tutkittavat poikkeamat ovat 2,5 % ja 5,0 % muutokset kaasuatmosfäärissä. Tarkoituksena on selvittää vaikuttaako pieni ilmavuoto rikastepellettien pelkistymisnopeuteen 500 C:n lämpötilassa.

Rautarikastepelletit pelkistetään raudaksi masuuniprosessissa. Masuunissa tapahtuu sekä epäsuoraa pelkistymistä että suorapelkistymistä. Tapahtuvat reaktiot riippuvat masuunin kaasukoostumuksesta ja lämpötilasta. Tämän takia raudan oksidien pelkistysreaktioiden tunteminen on keskeistä ja työssä perehdytään niiden teoriaan.

Kaasuatmosfäärin poikkeamien vaikutusta rikastepellettien pelkistymiseen tutkittiin termovaa’an avulla. Magneettierottimella esikäsitellyille rikastepelleteille suoritettiin kolme erilaista koetta. Yksi kokeista oli referenssikoe ja kaksi muuta suoritettiin poikkeavilla kaasuatmosfääreillä. Kokeista saadusta mittausdatasta muodostettiin kuvaajat. Kuvaajat esittävät pelkistettyjen pelletien pelletin massojen muutokset ajan funktiona.

Tulosten tilastollista merkittävyyttä tutkittiin 2-yhteensopivuustestin avulla. Tarkoituksena oli selvittää vastaavatko muutetuissa olosuhteissa tehtyjen kokeiden tulokset referenssikokeiden tuloksia riskitasolla 5 %.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sofia Loukkola, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.