University of Oulu

Pienyrityksen arvonmääritys yrityskauppatilanteessa: menetelmät ja erityispiirteet

Saved in:
Author: Vesanto, Vili1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Accounting, Accounting
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 96
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105047638
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Vesanto, 2021
Publish Date: 2021-05-05
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Järvinen, Janne
Reviewer: Järvinen, Janne
Kantola, Hannele
Description:

Tiivistelmä

Tämän Pro gradu -tutkielman tavoitteena on tarkastella pienyrityksen arvonmääritystä yrityskaupassa, ja selvittää millaisia haasteita ja erityispiirteitä siihen liittyy. Lisäksi tutkielma pyrkii selvittämään, millaisia arvonmääritysmenetelmiä pienyritysten arvonmäärityksessä käytetään. Suomessa on tutkielman kirjoitushetkellä tuhansia yrityksiä, joilla on lähivuosina edessään omistajanvaihdos. Kyselyiden mukaan arvonmääritys koetaan omistajanvaihdoksissa suurena haasteena. Aikaisemmassa tutkimuksessa pääpaino on ollut suurempien yhtiöiden arvonmäärityksessä, ja pienyritysten osalta tutkimustyö on jäänyt vähemmälle huomiolle.

Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena, johon kerättiin aineisto puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla. Haastateltaviksi valittiin harkinnanvaraista otantaa käyttäen kokeneita yrityskauppojen sekä arvonmäärityksen asiantuntijoita. Aineisto analysoitiin vertailemalla siitä saatuja vastauksia aiempiin tutkimuksiin teemoittelua käyttäen. Näin saatiin muodostettua hyvä kokonaiskuva pienyrityksen arvonmäärityksestä.

Tutkimuksen tuloksena löydettiin kattava kuvaus erilaisista pienyrityksen arvonmääritykseen liittyvistä erityispiirteistä, sekä siitä, miten nämä vaikuttavat arvonmääritykseen ja arvonmääritysmenetelmien soveltamiseen. Lisäksi saatiin laaja kuvaus erilaisista pienyrityksen arvonmäärityksessä käytettävistä menetelmistä. Tutkimuksessa havaittiin, että käytännön tason arvonmääritys eroaa huomattavasti teoriasta, ja että pienyrityksen arvonmäärityksessä käytetään käytännön tasolla melko yksinkertaisia menetelmiä. Tutkimuksessa myös nousi vahvasti esille arvonmäärittäjän ammattitaidon rooli, sekä kyky analysoida käytettävää dataa ja menetelmiä.

Tutkimuksen tuloksia voivat hyödyntää esimerkiksi omistajanvaihdokseen tähtäävät yrittäjät, sekä arvonmäärityksiä tekevät tahot. Tuloksia hyödyntämällä voidaan ymmärtää paremmin pienyrityksen arvonmääritykseen vaikuttavia seikkoja ja niitä voidaan käyttää arvonmäärityksen laadun parantamiseksi.

see all

Subjects:
Copyright information: © Vili Vesanto, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.