University of Oulu

”Ihanaa, ku on pystytty tarjoamaan tämmönen mahollisuus” : opetushenkilökunnan kokemuksia erityiskoulun etäryhmästä yleisopetuksen koulussa

Saved in:
Author: Vesa, Ida1; Vilén, Riikka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.7 MB)
Pages: 88
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105047646
Language: Finnish
Published: Oulu : I. Vesa; R. Vilén, 2021
Publish Date: 2021-05-05
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kielinen, Marko
Reviewer: Kielinen, Marko
Vilppola, Tuomo
Description:

Tiivistelmä

Yleisopetuksen koulussa toimiva erityiskoulun etäryhmä on perustettu vastaamaan neuropsykiatrisia häiriöitä omaavien erityiskoulun oppilaiden tarpeisiin. Etäryhmä koostuu erityiskoulun oppilaista, joilla on neuropsykiatrisia häiriöitä, kuten autismikirjon piirteitä. Etäryhmän toiminnan tarkoituksena on valmistaa oppilaita jatko-opintoihin tarjoamalla heille mahdollisuus opiskella etäryhmänä yleisopetuksen koulussa. Oppilaat saavat opetusta sekä omalta erityisluokanopettajalta että aineenopettajilta eri opetusympäristöissä.

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten erityiskoulun oppilaista muodostetun etäryhmän opetukseen ja toimintaan osallistuva opetushenkilökunta on kokenut etäryhmän opiskelun yleisopetuksen koulussa. Teoreettisessa viitekehyksessä kuvaamme, mitä autismikirjolla tarkoitetaan, sekä miten se voidaan huomioida koulukontekstissa. Viitekehyksessä avaamme myös kolmiportaisen tuen käsitettä ja kuvaamme erityisopetuksen toimintaympäristöjä, sekä tuomme esiin erityisopetukseen liittyviä näkökulmia. Tutkimus toteutetaan kvalitatiivisena tapaustutkimuksena. Tutkimukseen osallistui kuusi etäryhmän opetus-henkilöstön jäsentä. Tutkimuksen aineistonkeruumenetelmänä on käytetty teemahaastattelua ja sähköistä kyselylomaketta.

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että erityiskoulun etäryhmän toimintaan ja opetukseen osallistuva opetushenkilökunta on käyttänyt useita erilaisia keinoja toteuttaessaan etäryhmän opetusta yleisopetuksen koulussa. Opetushenkilökunnan kuvailemat keinot liittyivät oppimisympäristöjen järjestelemiseen, ennakointiin sekä yhteistyöhön. Lisäksi tuloksista nousee esille opetushenkilökunnan kokemuksia liittyen erityiskoulun etäryhmän opiskeluun ja toimintaan yleisopetuksen koulussa. Opetushenkilökunnan kuvaamat kokemukset liittyvät tekijöihin, joita he ovat pitäneet etäryhmän toiminnan kannalta tärkeinä. Tämän lisäksi opetushenkilö-kunta nosti esiin myös ennalta-arvaamattomia ja onnistumisen kokemuksia, sekä kokemuksia kehittämistarpeista. Tuloksista nähdään, että opetushenkilökunnan kuvailemat keinot sekä kokemukset ovat linjassa sen kanssa, mitä aikaisemmassa aiheeseen liittyvässä tutkimuksessa on todettu.

Abstract

A special school remote group in a mainstream education school has been established to meet the needs of special school students with neuropsychiatric disorders. The special school remote group includes students with neuropsychiatric disorders such as autism spectrum disorders. The purpose of the remote group is to prepare students for postgraduate studies by offering them the opportunity to study as a remote group in a mainstream education school. Students receive instruction from their own special class teacher and subject teachers in different teaching environments.

The purpose of this Master’s thesis is to find out how the teaching staff who participates in the teaching of a special school remote group have experienced remote group studying in a general education school. In the theoretical framework, we describe the concept of autism spectrum, concept of three-level support, special educational environments and aspects related to special needs education. The study is a qualitative case study and research material has been collected through thematic interviews and a survey. Six people participating in the activities and teaching of the special school’s remote group participated in the study.

The results of the study showed that the teaching staff who are involved in the activities and teaching of the special school remote group have used several different ways of teaching a special school group in a general education school. These ways that the teaching staff described were related to arranging learning environments, anticipation and cooperation. The results also present the experiences of the teaching staff in relation to the study and activities of the special group’s remote group in the general education school. The experiences described by the teaching staff relate to factors that they have considered important for the functioning of the remote group, unpredictable and successful experiences and experiences of development needs. The results show that the ways and experiences described by the teaching staff are in line with the previous research on the subject.

see all

Subjects:
Copyright information: © Ida Vesa; Riikka Vilén, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.