University of Oulu

Teolliset symbioosit Laanilan teollisuusalueella

Saved in:
Author: Lahtinen, Maiju1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Environmental Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.1 MB)
Pages: 105
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105047664
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Lahtinen, 2021
Publish Date: 2021-05-05
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Pongracz, Eva
Ylä-Mella, Jenni
Reviewer: Pongracz, Eva
Ylä-Mella, Jenni
Luoma-aho, Katri
Description:

Industrial symbioses in the Laanila industrial area

Abstract

Teolliset symbioosit ovat yksi tapa edistää teollisten yrityksien resurssitehokkuutta. Symbiooseissa yritykset hyödyntävät toistensa materiaali- tai energiavirtoja omassa toiminnassaan. Työn kirjallisuuskatsauksessa tutkittiin teollisia symbiooseja, ekoteollisuuspuistoja, niiden onnistumisen edellytyksiä, sekä biovoimalaitoksen sivuvirtojen (energiapuu, höyry ja hiilidioksidi) hyötykäyttötapoja. Näiden pohjalta tarkasteltiin, millaisia symbiooseja sivuvirroille voisi rakentua Laanilan alueella ja millainen toteutustapa niille sopisi. Tavoitteena Laanilassa on kasvattaa alueen sivuvirtojen hyötykäyttöä sekä saada alueelle uusi teollinen toimija.

Tarkasteltua energiapuuta voi hyödyntää esim. pyrolyysi- ja/tai uuteainelaitoksessa. Symbioosi muodostuu, kun tuotantolaitos hyödyntää biovoimalaitoksen höyryä ja biovoimalaitos hyödyntää tuotantolaitoksen biopohjaisia sivuvirtoja polttoaineenaan. Höyryn symbiooseja on jo alueen kemianlaitosten kanssa, mutta potentiaalia on tuottaa höyryä myös uusille toimijoille. Hiilidioksidin hyödyntämisen symbioosit syntyvät, jos hiilidioksidi jalostettaan tai käytetään suoraan alueen teollisuudessa. Jotta symbioosit kehittyisivät tehokkaasti, alueella olisi hyvä olla hallinto. Potentiaalisin hallintomalli tässä tapauksessa on julkishallinnon/koordinoijan ja yritysten yhteishallintomalli. Uusien yrityksien löytämiseksi voidaan hyödyntää verkostoja tai suoraa kontaktointia.

Työtä tehdessä havaittiin, että Laanilan teollisuusalueella on jo ennestään ekoteollisuuspuiston kriteerit täyttävää toimintaa. Työn tuloksia voidaan hyödyntää jatkossa Laanilan symbioosien kehityksessä. Käytetty symbioosien suunnittelutapa on hyödynnettävissä myös muilla teollisuusalueilla.

Industrial symbioses in the Laanila industrial area

Abstract

Industrial symbioses are one way to promote the resource efficiency of industrial companies. In symbioses, companies utilize each other’s material or energy flows in their own operations. The literature examination reviews industrial symbioses, eco-industrial parks, the conditions for their success, and the utilization of the by-products of the biopower plant (energy wood, steam and carbon dioxide). On the basis of these, it was examined what kind of symbiosis for side streams could be built in the Laanila area and what kind of implementation would be suitable for them. The goal in Laanila is to increase the utilization of the area’s by-products and to get a new industrial player in the area.

The examined energy wood is utilized, for example, in a pyrolysis and/or extractant plant. The symbiosis is formed when a production plant utilizes the steam of a biopower plant and the biopower plant utilizes the bio-based by-products of the production plant as its fuel. There are already symbioses of steam with chemical plants in the area, but there is potential to generate steam for new entrants as well. Symbiosis of carbon recovery arises if CO₂ is refined or used directly in the region’s industry. For symbioses to develop effectively, it would be good to have governance in the region. The most potential governance model in this case is the public administration/coordinator and corporate governance model. Networks or direct contact can be used to find new companies.

It was found that the Laanila industrial area already has activities that meet the criteria of the eco-industrial park. The results of the thesis can be utilized in the future in the development of the park’s symbioses. The symbiosis design method used can also be utilized in other industrial areas.

see all

Subjects:
Copyright information: © Maiju Lahtinen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.