University of Oulu

Saalistus ja tulvat uhkina Perämeren etelänsuosirrin (Calidris alpina schinzii) pesimämenestykselle

Saved in:
Author: Airaksinen, Eveliina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Biology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 37
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105047675
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Airaksinen, 2021
Publish Date: 2021-05-05
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Koivula, Kari
Pakanen, Veli-Matti
Reviewer: Rytkönen, Seppo
Kvist, Laura
Description:

Tiivistelmä

Lajien uhanalaisuuden seurannalla ja suojelulla pyritään pysäyttämään kiihtyvää luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä. Uhanalaisuuden jatkuva seuranta mahdollistaa nopean reagoinnin eliölajin tilan heikkenemiseen. Uhanalaistumisen syyt ovat useimmiten ihmisen välillisesti tai välittömästi aiheuttamia. Ilmastonmuutos vaikuttaa lajistoon aikaistamalla kevään kulkua sekä lisäämällä sään vaihtelua ja sään ääri-ilmiöiden esiintymistä. Osalla lajeista edellä mainitut ilmiöt vaikuttavat muun muassa populaatioiden kasvuun, mutta myös sen vaihtelua lisäävästi, mikä voi edistää niiden tilan heikkenemistä. Pitkäikäisillä lajeilla lisääntyminen on alttiimpaa ympäristön vaikutuksille kuten pedoille, ravinnolle ja säälle. Varsinkin maassa pesivät linnut ovat alttiita saalistukselle, ja rannoilla pesät voivat tuhoutua tulvien takia. Pitkäaikaismuutokset lisääntymisessä voivat johtaa lintupopulaatioiden häviämiseen, joten on tärkeää selvittää, onko uhanalaisten lajien pesinnän onnistuminen heikentynyt ja mitkä tekijät vaikuttavat pesien säilyvyyteen.

Pro gradu -tutkielmassani tutkin saalistuksen ja tulvien vaikutuksia Perämeren etelänsuosirrin (Calidris alpina schinzii) pesimämenestykseen pitkäaikaisaineiston (2002–2020) avulla. Suomessa etelänsuosirri on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi (EN). Sen elinympäristöjä ovat niittyrannat ja avoimet tulvarannat. Lajin pesimäympäristöt vähenevät ja niiden laatu heikkenee erityisesti rantaniittyjen laidunnuksen loppumisen myötä sulkeutuvan kasvillisuuden takia. Lisääntynyt ja ajoittain kova saalistuspaine uhkaa Perämeren alueella pesiviä lintulajeja ja etelänsuosirri on pienen populaatiokokonsa vuoksi erityisen altis myös satunnaistekijöille, kuten pesimäaikaisille tulville. Selvitän tutkielmassani, onko pesäsäilyvyystodennäköisyydessä ajallista pitkäaikaisvaihtelua ja testaan, onko populaation pesäsäilyvyys heikentynyt. Selvitän, onko pesäsäilyvyyden ajallinen vaihtelu yhteydessä pesinnän ajoitukseen. Testaan myös toimivatko etelänsuosirrien pesät vaihtoehtoisena saaliina myyriä saalistaville pedoille. Tutkin meriveden vaihtelevan korkeuden merkitystä pesien säilymiselle, sekä pohdin tulvatuhojen merkitystä tulevaisuudessa.

Pesien säilyvyys ei heikentynyt tutkimusjakson aikana, mutta se vaihteli vuosien välillä. Yleisin pesän tuhoutumisen syy oli saalistus, mutta se ei lisääntynyt tutkimuksen aikana. Pienjyrsijöiden määrän vaihtelu keväällä ja syksyllä selitti pesäsäilyvyyden ajallista vaihtelua tukien vaihtoehtosaalishypoteesia. Pesinnän aloitusajankohta oli yhteydessä pesäsäilyvyyden vuosivaihteluun. Aikaisena keväänä oli parempi pesäsäilyvyys. Säilyvyys tulvilta heikkeni tutkimuksen aikana, sillä tuulitulvat ovat lisääntyneet viimeisen viiden vuosikymmenen aikana. Ilmastonmuutos voi siis vaikuttaa aikaistamalla keväitä, mutta myös lisäämällä tulvia. Tulvien lisääntyminen on suuri uhka etelänsuosirripopulaatiolle. Jatkotutkimuksissa tulisi selvittää eri ympäristötekijöiden vaikutuksia tulvien ja saalistuksen aiheuttamiin pesätuhoihin.

Predation and floods threatening the nesting success of the Southern Dunlins (Calidris alpina schinzii) living in the Bothnian Bay

Abstract

Monitoring and controlling endangered species aim to halt the accelerating loss of biodiversity. Continuous monitoring of the endangered species allows a faster response to the weakening condition of the species. The causes of endangerment are most often directly or indirectly caused by humans. Climate change is affecting the species by advancing springs, increasing variation of weather and the occurrence of the extreme weather events. These factors affect, among other things, to increased variability in population growth rates, which contributes to population decline. Reproduction in long-lived species is more sensitive to environmental influences such as predators, nutrition, and weather. Especially ground-nesting birds are more exposed to predation and on the shores, nests can be destroyed by floods. Long-term changes in reproduction can lead to the extinction of bird populations, so it is important to determine whether the nesting success of endangered species is impaired and what factors affect nest survival.

In my master’s thesis, I study the effect of predation and floods on the nesting success of the Southern Dunlin (Calidris alpina schinzii), living in Bothnian Bay, using long-term data (2002–2020). In Finland, the Southern Dunlin has been classified as endangered (EN). Its habitats are coastal meadows and open floodplains. Area of these is decreasing, due to the overgrowth caused by the end of traditional grazing and eutrophication of the weathers. Increased predation pressure threatens bird species nesting in the Bay of Bothnia, and due to its small population size, the Southern Dunlin is also exposed to random environmental factors such as flooding during nesting. In my research, I study whether there is a variation in the probability of survival over time and test whether the species survival is impaired. I study whether the temporal variation of these survival probabilities is related to the onset of egg laying. Also, I test whether the nests of the Southern Dunlin act as an alternative prey for species preferring voles and small rodents in the peak years. I study the significance of varying sea level for the survival, and I discuss the significance of flood damage in the future.

Nest survival did not decrease during the study period, but it varied between years. The most common cause of nest loss was predation, but it did not increase during the study. The variation in the number of small rodents in spring and autumn explained the temporal variation and it gave support to the alternative prey hypothesis. The start date of nesting was related to the annual variation of nest survival. In early springs nesting success was better. Survival from floods decreased during the study as wind floods have increased over the last five decades. Climate change can therefore have an impact by advancing springs, but also increasing flooding. The increase of floods is a major threat to the Southern Dunlin population. Further research should investigate the effects of various environmental factors of damage caused by floods and predation.

see all

Subjects:
Copyright information: © Eveliina Airaksinen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.