University of Oulu

Koira-avusteisen opetuksen vaikutus oppilaan motivaatioon, tarkkaavaisuuteen ja oppimiseen

Saved in:
Author: Räihä, Tuulikki1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 32
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105047680
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Räihä, 2021
Publish Date: 2021-05-05
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Koira-avusteista opetusta voidaan hyödyntää koulussa monella tapaa. Oppitunneilla koira innostaa ja motivoi oppilaita. Eläimellä voi olla myös rauhoittava ja rentouttava vaikutus. Koira-avusteinen kasvatus ja koulutus ovat ammatillista tavoitteellista toimintaa, jota tulisi suunnitella, dokumentoida ja arvioida. Kasvattajan työparina on koira, joka on suorittanut soveltuvuuskokeen ja työnäytön. Koiranohjaajalla pitää olla kasvatus- tai opetusalan ammattitutkinto ja täydennyskoulutus koiran työpari käytöstä. Opinnäytetyössä esitellään eläinavusteisuuden ja koira-avusteisuuden käsitteitä.

Tässä kandidaatin tutkielmassa lähdetään tutkimaan, onko koira-avusteisella opetuksella vaikutuksia oppilaan motivaatioon, tarkkaavaisuuteen ja oppimiseen. Työ on kirjallisuuskatsaus, jonka aineistona on käytetty suurimmaksi osaksi kansainvälisiä tieteellisiä tutkimusartikkeleita. Suomalaista tieteellistä tutkimusta aiheesta on vielä vähän. Tämä työskentelytapa on ajankohtainen ja yhteiskunnallisesti merkittävä. Opetushallitus on ohjeistanut koulutuksen järjestäjiä koira-avusteiseen toimintaan ja rahoittaa täydennyskoulutusta. On huomattu koirien mahdollisuus, hyödyllisyys ja vaikuttavuus pedagogisessa toiminnassa. Lisääntynyt kiinnostus sekä käytännön työ osoittavat ja vahvistavat, että koira-avusteisuus on jäämässä pysyväksi niin hoidon, kuntoutuksen, ohjauksen kuin kasvatuksenkin alalle.

Kasvatuspsykologista teoreettista näkökulmaa tarkastellaan motivaation, tarkkaavaisuuden ja oppimisen käsitteiden kautta. Motivaatio on kiinnostusta johonkin asiaan ja auttaa ylläpitämään tarkkaavaisuutta. Positiivisen palautteen ja onnistumisten ansioista oppilas innostuu oppimaan lisää. Tutkimustuloksista avataan, millaisia perusteluita löytyy motivaation lisääntymiseen. Koira-avusteisuuden vaikutusta oppilaan tarkkaavaisuuteen ja oppimiseen pyritään selvittämään. Useat tutkimustulokset tuovatkin esille sen, että tämän työskentelytavan käyttämisellä koulussa on positiivisia seurauksia. Koira ei arvioi, kritisoi tai tuomitse oppilaan taitoja.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tuulikki Räihä, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.