University of Oulu

Pedagoginen toiminta ja indoktrinaatio

Saved in:
Author: Lempinen, Akseli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 30
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105047685
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Lempinen, 2021
Publish Date: 2021-05-06
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä opinnäytetyössä tarkastelen, millaisia yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia voimme havaita pedagogisen toiminnan ja indoktrinaation välillä. En tarkastele indoktrinaatiota pedagogisena käsitteenä, vaan tarkastelen sen suhdetta pedagogiseen toimintaan ja millaista keskustelua niiden väliltä voi havaita. Indoktrinaation/indoktrinoivan opetuksen ei voida ajatella olevan osa pedagogista käytäntöä, vaan se on nähtävä haitallisena menettelynä, jota tulisi välttää. Teoreettisen viitekehyksen keskiön muodostavat edellä mainittujen lisäksi käsitteet kasvatus ja sivistys, joiden lähtökohdista aihetta lähestyn.

Katsauksessa tutustutaan indoktrinaation käsitteeseen ja perehdytään lisäksi sen historiaan länsimaalaisessa kontekstissa. Työssäni selviää, ettei indoktrinaatiota ole helppoa, jopa mahdollista määritellä yksiselitteisellä tavalla. Aiheesta löytyy hyvin paljon erilaisia näkemyksiä, joista osa pitää indoktrinaatiota arkipäiväisenä, välillä jopa hyväksyttävänä. Toiset taas kuvailevat indoktrinaation kokonaisvaltaista vaikutusta yksilön elämään ja kuinka sen on mahdollista aiheuttaa suurta vahinkoa kasvatuksen ja sivistyksen näkökulmasta. Aivan ensimmäisenä lähden kuitenkin liikkeelle pedagogisesta toiminnasta, joka indoktrinaation kanssa toimii työni pohjana. Valitsin aiheekseni tämän jo hieman vanhentuneen, angloamerikkalaisessa tutkimusperinteessä vaikuttaneen käsitteen siksi, että koen siitä löytyvän yhtymäkohtia myös nykyaikaisiin opetuskäytänteisiin. Mielestäni tutustumalla indoktrinaation käsitteeseen voimme paljastaa myös omista opetuskäytänteistämme sellaisia piirteitä, joiden kriittinen tulkinta voi auttaa meitä parantamaan toimintatapojamme. Katsaukseni lukijaa kehotankin reflektoimaan omia toimintatapojaan suhteessa indoktrinaation käsitteeseen ja luomaan omaa suhdetta siihen, millaisia muotoja ja tapoja iskostava opettaminen voi saada.

see all

Subjects:
Copyright information: © Akseli Lempinen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.