University of Oulu

Hyvinvointi opettajien työyhteisössä

Saved in:
Author: Salonen, Ida1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 44
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105047700
Language: Finnish
Published: Oulu : I. Salonen, 2021
Publish Date: 2021-05-06
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Opettajan työ koetaan parhaimmillaan innostavaksi ja palkitsevaksi ihmissuhdetyöksi. Siitä huolimatta vuosien mittaan yhä enemmän huomiota on herättänyt koulujen ja opettajien hyvinvoinnin heikentyminen. Tutkimustilastot vahvistavat opettajien hyvinvoinnin heikentyneen vuosi vuodelta entisestään. Koulujen ja opettajien hyvinvointi on yhteiskunnallinen huolenaihe. Opettajien hyvinvointi heijastuu kouluyhteisössä myös oppilaisiin ja vaikuttaa pedagogisen tehtävän onnistumiseen. Nämä seikat luovat merkittävää lisäarvoa aiheen tutkimiselle. Yhteisöllisyys työelämässä tukee oppimista, tuloksellisuutta, terveyttä ja hyvinvointia, minkä vuoksi se on merkittävä tekijä yhteisöjen toiminnan kannalta.

Kandidaatin tutkielman aiheena on hyvinvointi opettajien työyhteisössä. Tutkimuskysymykset on aseteltu selvittämään hyvinvoinnin rakentumista yhteisöllisessä kouluympäristössä, sekä hyvinvointitekijöitä opettajien työyhteisössä. Kirjallisuuteen perustuvan tutkielman tavoitteena on saavuttaa ymmärrys opettajien hyvinvoinnin rakentumisesta yhteisöllisessä työ- ja kouluympäristössä, sekä avartaa näkemystä yhteisöllisyyden merkityksestä opettajien työyhteisössä. Tutkielmassa määritellään keskeiset käsitteet perustuen asiantuntija-aineistoihin. Pääluvut viisi ja kuusi perehtyvät hyvinvointiin kouluyhteisössä ja hyvinvointiin opettajien työyhtei- sössä. Lisäksi tutkielmassa selvitetään hyvinvoinnin heijastumista paralleeli-ilmiön käsitteen avulla. Tutkielmassa avataan opetusalan hyvinvoinnista kertovia tutkimuksia, sekä tuodaan esiin kehityssuuntia, joiden avulla opettajien työhyvinvointia kyettäisiin parantamaan.

Johtopäätöksenä yhteisöllisyyden voidaan todeta olevan merkittävä hyvinvointitekijä opettajien työyhteisössä. Lisäksi yhteisöllisyys toimii koulukulttuurin tärkeänä tukipilarina ja jokaisen jäsenensä osallisuuden mahdollistajana. Opettajien työyhteisön yhteisölliseen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ovat turvallisuus, luottamus, yhdenvertaisuus, johtaminen, osallisuus, vuorovaikutus, ammattitaito, arvostus ja autonomia. Työnilon ja voimavarojen turvaamiseksi jokaisen työntekijän tulee toimia yhteisen hyvän eteen. Työhyvinvoinnin edistäminen on yhteinen haaste koko työyhteisölle.

see all

Subjects:
Copyright information: © Ida Salonen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.