University of Oulu

Tunnetaitojen merkitys lapsen kasvuun ja kehitykseen

Saved in:
Author: Linna, Marjukka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 32
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105047707
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Linna, 2021
Publish Date: 2021-05-06
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatin tutkielmassani tutkin tunnetaitojen merkitystä lapsen kasvuun ja kehitykseen. Tutkielmassa syvennyn siihen, mitä tunnetaidot ovat ja mikä on niiden merkitys kouluympäristössä. Tunnetaitojen ja sosiaalisten taitojen merkitystä korostetaan kasvatusalalla jatkuvasti enemmän. Tutkimusten mukaan sosioemotionaalisella oppimisella on havaittu olevan positiivisia vaikutuksia pitkälle yksilön elämään aina varhaiskasvatuksesta työelämään. Tunnetaidot ja sosiaaliset taidot sekä itsetunnon tukeminen ovat yksilön ja yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta tärkeitä.

Suomalaisessa tutkimuksessa on kiinnitetty paljon huomiota itsetuntoon tutkimusaiheena ja varhaiskasvatus on hyvin edustettuna tutkimuksissa. Olisi tarpeellista tutkia myös peruskouluikäisiä lapsia ja nuoria. Laajempi perehtyneisyys muihinkin tunnekasvatuksen osa-alueisiin olisi toivottavaa, niiden ollessa jo pääosassa ulkomaisessa tutkimuksessa. Erityisesti amerikkalainen The Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning (CASEL) on tehnyt paljon mielenkiintoista ja tuoretta tutkimusta sosioemotionaalisesta oppimisesta monesta eri näkökulmasta.

Nykyiseen opetussuunnitelmaan (2016) on nostettu tunnetaitojen opetus, mutta systemaattinen toteutus saattaa jäädä monelta opettajalta ja koululta vajaaksi. Tutkielmaani nostamien tutkimusten mukaan sosioemotionaalisella oppimisella on itseään vahvistava vaikutus ja koko kouluyhteisön tulisi sitoutua tähän prosessiin. Tunnetaitojen ja sosiaalisten taitojen vahvistamisella voidaan ehkäistä monia negatiivisia vuorovaikutuksellisia ongelmia, muun muassa koulukiusaamista ja syrjäytymistä. Oppilaiden toimijuuden vahvistaminen ja itsetunnon tukeminen, yhteisöön kuuluminen, empatiakyvykkyys ja kyky havaita ja tunnistaa omat sekä toisten tunteet on todettu edistävän lapsen mielenterveyttä, koulusuoriutumista ja sosiaalisten suhteiden ylläpitoa sekä myöhemmin pärjäämistä työelämässä. Sosioemotionaalisella oppimisella on havaittuja hyötyjä myös opettajien työssä jaksamiseen. Kiistatta voidaan todeta, että sosioemotionaalinen oppiminen on kasvatustapa, jota tulisi tuoda vahvemmin suomalaiseen koulukulttuuriin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Marjukka Linna, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.