University of Oulu

Lapsuuden liikunta-aktiivisuuden suhde aikuisiän fyysiseen aktiivisuuteen

Saved in:
Author: Kojonen, Laura1; Vilmi, Aino1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 35
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105047709
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Kojonen; A. Vilmi, 2021
Publish Date: 2021-05-05
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintutkielmamme tavoitteena on tutkia lapsuuden liikunta-aktiivisuuden ja aikuisuuden fyysisen aktiivisuuden välistä yhteyttä, sekä lapsuuden liikunta-aktiivisuuteen ja -motivaatioon vaikuttavia tekijöitä. Toteutamme työmme kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, ja se keskittyy lapsiin, nuoriin ja aikuisiin. Käytämme tutkielmassamme pääsääntöisesti kotimaisia aineistoja, mutta lisätäksemme tutkielman luotettavuutta, käytämme myös muutamia kansainvälisiä lähteitä. Tutkielmamme luotettavuutta lisää aineistokriittisyys ja mahdollisimman tuoreet aineistot.

Aiheemme valikoitui sekä tulevan opettajuutemme että yhteiskunnallisten perusteiden myötä. LIITU-tutkimuksen mukaan liikuntasuosituksen lapsista ja nuorista saavuttavat vain kolmasosa, ja passiivisuus lisääntyy etenkin iän myötä. Tästä johtuen halusimme nostaa esiin liikunnan kokonaisvaltaista vaikutusta yksilön hyvinvointiin sekä tutkia eri tekijöiden vaikutusta yksilön liikunta-aktiivisuuteen. Tutkimuskysymyksiksemme valikoituivat tämän perusteella seuraavat: “Mitkä tekijät vaikuttavat lapsuuden liikuntakokemuksiin ja -motivaatioon?” sekä “Millainen merkitys lapsuuden liikunta-aktiivisuudella voi olla aikuisiän fyysiseen aktiivisuuteen?”.

Tutkimustuloksista käy ilmi liikunnan moninaiset vaikutukset yksilön fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin sekä kognitiiviseen toimintaan. Lisäksi havaitsemiemme tulosten perusteella lapsuuden liikunta-aktiivisuudella on ainakin osittain yhteyksiä aikuisuuden fyysiseen aktiivisuuteen. Tutkimuksissa korostuivat erityisesti koulun liikunnannumero ja organisoitu liikuntaharrastus. Myös motivaation merkitys liikunta-aktiivisuuteen niin lapsuudessa kuin aikuisuudessakin nousee esiin tutkielmamme tuloksissa. Aikuisiän fyysiseen aktiivisuuteen vaikuttavat tutkimusten perusteella lisäksi yksilön sosiaalinen asema sekä koulutuksellinen pääoma.

see all

Subjects:
Copyright information: © Laura Kojonen; Aino Vilmi, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.