University of Oulu

Sukupuolen moninaisuuden ilmeneminen ja tukeminen alakoulussa

Saved in:
Author: Martikainen, Anni1; Piippo, Jonna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 38
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105047714
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Martikainen; J. Piippo, 2021
Publish Date: 2021-05-07
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena on selvittää, mitä sukupuolen moninaisuudella tarkoitetaan ja kuinka sukupuolen moninaisuus ilmenee alakoulun toimintakulttuurissa. Lisäksi tutkielmassa tarkastellaan, kuinka sukupuoleltaan moninaista lasta voidaan tukea kouluympäristössä. Aiheen käsittely on rajattu koskemaan suomalaisen perusopetuksen luokkia 1–6. Tutkielmasta on rajattu pois perusopetuksen luokat 7–9 aiheen laajuuden vuoksi. Tutkielma on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Tutkielman aineistossa on hyödynnetty laajasti aiheeseen liittyvää kirjallisuutta, virallisia asiakirjoja sekä kansainvälisiä artikkeleita.

Yleismääritelmän mukaan sukupuolen moninaisuudella tarkoitetaan henkilön yksilöllistä kokemusta ja ilmaisua omasta sukupuolestaan. Sukupuolen moninaisuus on käsitteenä moniulotteinen, minkä vuoksi käsitettä ei voida määritellä yksiselitteisesti. Sukupuolen moninaisuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat henkilön sukupuoli, sukupuolen fyysisen kehityksen muutokset, sukupuoli-identiteetti sekä seksuaalisuus. Sukupuolen moninaisuus käsittää alleen myös sukupuolienemmistöt ja -vähemmistöt.

Suomalainen perusopetus ei tarjoa opettajalle selkeitä toimintatapoja kohdata sukupuoleltaan moninaista oppilasta. Myöskään koulun toimintakulttuuri, oppimateriaalit, työskentelytavat tai yleiset tilat eivät tue sukupuoleltaan moninaisen oppilaan tervettä kasvua ja kehitystä. Sukupuoleltaan moninaiset oppilaat kokevat koulussa usein paheksuntaa ja syrjintää, mikä johtuu tietämättömyydestä asiaa kohtaan.

Kasvattajien, opettajien ja ympäristön tehtävä on huolehtia siitä, ettei yksikään lapsi koe itseään eriarvoiseksi oman sukupuolikokemuksen vuoksi. Suomalaisessa peruskoulussa tähän on pyritty vastaamaan siten, että koulujen ja oppilaitosten edellytetään edistävän tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta laatimalla tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Tämän lisäksi sukupuolten tasa-arvoa on pyritty edistämään opettajien lisäkoulutuksilla ja koulun toimintakulttuurin muutoksilla.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anni Martikainen; Jonna Piippo, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.