University of Oulu

Haastava käyttäytyminen, sen ennaltaehkäisy ja tukitoimet

Saved in:
Author: Lepola, Anni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 35
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105047717
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Lepola, 2021
Publish Date: 2021-05-06
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä kandidaatintutkielmassa tarkastellaan haastavaa käyttäytymistä ilmiönä, sen ennaltaehkäisyä ja tukitoimia. Tutkielmani keskeisenä tavoitteena on selvittää, mitä on haastava käyttäytyminen, mistä se voi johtua sekä kuinka haastavaa käyttäytymistä voidaan ennaltaehkäistä. Kandidaatintutkielma on tehty narratiivisen kirjallisuuskatsauksen menetelmin. Kirjallisuuskatsauksessa tuodaan esille jo olemassa olevien tutkimusten johtopäätöksiä tiivistäen. Narratiivinen kirjallisuuskatsaus ajankohtaistaa tutkimustietoa ja antaa yleisen katsauksen tehdyistä tutkimuksista, vaikkei tarjoa lopulta omaa analyyttistä tulosta.

Käyttäytymisestä aiheutuvat ongelmat ovat jokapäiväisiä ja niiden vähentämiseen tarvitaan ymmärrystä ja keinoja puuttua. Haastavaan käytökseen oikeilla keinoilla puuttuminen vaatii sen, että on tiedettävä käytöksen takana piilevät syyt. Jotta voidaan puhua haastavasta käyttäytymisestä, on erotettava se normaalista käyttäytymisestä. Käyttäytymisen haastavuus voi vaihdella työrauhan häirinnästä jopa väkivallantekoihin. Haastava käyttäytymisen voi ilmentyä esimerkiksi aggressiivisena tai uhkaavana käytöksenä mutta myös ylivilkkaus tai vetäytyminen voidaan kokea haasteellisena. Haastava käyttäytyminen voi olla seurausta lapsen heikosta itsesäätelystä, kasvuympäristön vaikutuksesta tai fyysisistä tekijöistä. Erityisen haastava käytös voi olla myös merkki jostain käytös- tai tunnehäiriöstä. Näitä käytöstä selittäviä diagnooseja voivat olla esimerkiksi ADHD, uhmakkuushäiriö tai käytöshäiriö. Myös erilaiset oppimisvaikeudet tai autismin kirjot voivat aiheuttaa haastavaa käyttäytymistä.

Tutkielmani tuloksissa selvisi, että haastavaa käyttäytymistä on mahdollista ennaltaehkäistä tai muutoin vähentää esimerkiksi luokan ilmapiiriä kohentamalla, positiivisen pedagogiikan keinoin tai tunnetaitoja harjoittelemalla. Haastavan käyttäytymisen varalle on myös tarjolla erilaisia tukitoimia, kuten oppilashuolto ja kolmiportainen tuki. Ymmärryksen kasvaessa kasvattajan on helpompi suhtautua haastavan käytöksen kohtaamiseen. Tutkielmassani luotettavuutta parantaa monipuolinen lähteiden käyttö sekä aineiston huolellinen valinta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anni Lepola, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.