University of Oulu

Ilmanpoiston vaikutus kipsin sakeutukseen neutraaliliuotuksessa

Saved in:
Author: Ruokamo, Jari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Process Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 23
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105067719
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Ruokamo, 2021
Publish Date: 2021-05-06
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä kandidaatintyössä tavoitteena oli tutkia ilmanpoistoreaktorin vaikutusta kipsin sedimentaatioon sakeuttimella kirjallisuuskatsauksen sekä tilastollisten analyysimenetelmien avulla mittausdatasta. Työn kirjallisessa osassa perehdyttiin Boliden Kokkolan elektrolyysiosaston neutraalinkäsittelyprosessin yksikköprosesseihin, prosessilaitteiden toimintaan sekä kalsiumin kemiallisiin ominaisuuksiin. Työn toisessa osiossa esiteltiin tarkasteltava aineisto sekä analysoitiin näytteiden keskiarvojen tilastollista merkittävyyttä varianssitestin sekä Studentin t-testin avulla.

Tilastollisten testien sekä annetun mittausdatan perusteella tulokseksi saatiin, että ilmanpoistoreaktorilla ei ole vaikutusta kipsin laskeutumiseen kipsisakeuttimella. Tämä työ antaa perusteet ilmanpoistoreaktorin näytedatan analyysipohjaiseen tarkasteluun sekä saatuja tuloksia voidaan hyödyntää aihetta jatkavissa tutkimuksissa.

Effect of deairation on gypsum removal

Abstract

The aim of this bachelor’s thesis was to study the effect of deaeration reactor on the gypsum sedimentation in thickeners via literature review and statistical analysis methods from measurement data. In the written part of the thesis, the unit processes of the neutral treatment process of Boliden Kokkola’s electrowinning cellhouse, the operation of process equipment and the chemical properties of calcium were introduced. In the second part of the work, the measurement data was presented, and the statistical significance of the sample means was analyzed using variance test and the Student’s t-test.

Based on the statistical tests and the given measurement data, it was found that the deaeration reactor has no effect on the deposition of gypsum. This work provides the basis for the analysis-based examination of the sample data from the deaeration reactor, and the obtained results can be utilized in further research on the subject.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jari Ruokamo, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.