University of Oulu

Turvattomassa kiintymyssuhteessa traumatisoituneen lapsen tukeminen päiväkodissa

Saved in:
Author: Saarinen, Roosa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 35
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105067728
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Saarinen, 2021
Publish Date: 2021-05-06
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena on tarkastella kirjallisuuskatsauksen avulla, kuinka turvattoman kiintymyssuhteen seurauksena traumatisoitunut lapsi käyttäytyy päiväkodissa ja kuinka tätä lasta voidaan tukea päiväkodissa. Tavoitteena on lisätä sekä omaa että muiden alalla työskentelevien ammatillista osaamista aiheeseen liittyen. Varhaiskasvatuksen henkilöstö kohtaa nykypäivänä useita turvattomassa kiintymyssuhteessa traumatisoineita lapsia, joiden taustalla on usein laiminlyöntiä sekä kaltoinkohtelua.

Tulokset osoittavat, että turvattomassa kiintymyssuhteessa traumatisoituminen vaikuttaa laaja-alaisesti lapsen kehitykseen. Lapsella esiintyy usein haasteita sekä sosiaalis-emotionaalisessa kehityksessä että kognitiivisessa kehityksessä, jotka ilmenevät muun muassa oppimisvaikeuksina sekä haasteina itsesäätelyssä. Turvattomassa kiintymyssuhteessa traumatisoituneet lapset ovat myös herkempiä traumaperäisen stressihäiriön (PTSD) kehittymiselle. Turvattomassa kiintymyssuhteessa traumatisoitumisella on laajoja vaikutuksia lapsen myöhempään elämään, mikäli siihen ei puututa tarpeeksi varhaisessa vaiheessa.

Varhaiskasvatuksen henkilöstö on merkittävässä roolissa luomassa korjaavia kokemuksia turvattomassa kiintymyssuhteessa traumatisoituneelle lapselle. Tärkeää on perusturvallisuuden rakentaminen turvallisen toimintaympäristön ja myönteisen vuorovaikutuksen avulla. Turvattomassa kiintymyssuhteessa traumatisoituneen lapsen tukemisessa on oleellista kiinnittää huomiota myös henkilöstön ja huoltajien väliseen yhteistyöhön eli kasvatuskumppanuuteen.

Tutkimustietoa aiheesta löytyy hyvin vähän varhaiskasvatuksen kontekstista, jonka myötä koen, että tutkimus on tarpeen. Varhaiskasvatuksen henkilöstöllä tulee olla riittävät valmiudet tunnistaa trauman aiheuttamat oireet sekä löytää oikeat keinot tukea turvattomassa kiintymyssuhteessa traumatisoitunutta lasta. Tutkimuksessa on käytetty ajankohtaisia tieteelliseen tietoon perustuvia sekä kotimaisia että kansainvälisiä lähteitä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Roosa Saarinen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.