University of Oulu

Varhaiskasvatuksen taidekasvatus lapsen kielenkehityksen tukena

Saved in:
Author: Markus, Aino-Elina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 32
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105077741
Language: Finnish
Published: Oulu : A.-E. Markus, 2021
Publish Date: 2021-05-07
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkielmani aiheena on varhaiskasvatuksen taidekasvatus lapsen kielenkehityksen tukena. Aihe on aina ajankohtainen, sillä lasten kieli ja puhe kehittyvät eniten juuri varhaiskasvatusikäisinä. Käsittelen ensin lapsen kielen ja puheen kehityksen sisältöjä sekä kielen tavanomaista kehitystä ja sen piirteitä. Tutkimukseni kontekstina toimii varhaiskasvatus ja tutkielma on kirjoitettu varhaiskasvatuksen opettajan näkökulmasta. Tutkielmani tavoitteena on tutkia miten lapsen kieli ja puhe kehittyy sekä kuinka varhaiskasvatuksen taidekasvatus tukee näitä taitoja, sillä haluan tuoda esille taidekasvatuksen moninaisuutta lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen kehittäjänä.

Toteutin tutkimukseni laadullisena kirjallisuuskatsauksena, jonka menetelmänä toimi erityisesti integroiva kirjallisuuskatsaus. Valitsin menetelmäkseni integroivan kirjallisuuskatsauksen, sillä halusin koota aiheestani mahdollisimman monipuolisen ja laajan kokonaisuuden, jonka integroiva tutkimusote mahdollistaa lähteiden moninaisuuden kautta. Lähteitä etsin niin suomalaisista kuin kansainvälisistä tietokannoista.

Tutkielmani tulosten perusteella voin todeta, että varhaiskasvatuksen taidekasvatuksella on suuri merkitys lapsen kielenkehitykselle. Taidekasvatus kehittää niin lapsen kielellisiä taitoja kuin myös kielellistä tietoisuutta. Tutkielmani tulosten mukaan erityisesti musiikilla ja sanataiteella on merkittävä vaikutus lapsen kielellisten taitojen kehitykselle. Musiikkikasvatuksesta on paljon hyötyä lapsen kielen kehitykselle, koska musiikin ja puheen akustiset piirteet ovat niin samankaltaisia. Sanataiteen muodot taas tukevat lapsen kielellisen tietoisuuden sekä luovuuden kehittymistä.

Kuvataiteen ja draamakasvatuksen tuki kohdentui suurimmaksi osaksi lapsen kielellisen tietoisuuden kehitykseen. Molemmissa painottuu luovuuden ja itseilmaisun kehittyminen, joilla on yhteys pragmaattisten taitojen kehitykseen. Tutkielmassani nousi esille myös taidekasvatuksen integroinnin monet mahdollisuudet. Varhaiskasvatuksen opettajien tulisi nähdä taidekasvatus laajemmin niin opetuksen kuin kasvatuksen tukena ja toteuttaa taidetta lasten kanssa päivittäin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Aino-Elina Markus, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.