University of Oulu

Prososiaalisten taitojen kehittäminen seikkailupedagogiikassa

Saved in:
Author: Kaappola, Anniina1; Rantanen, Helmi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 47
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105077742
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Kaappola; H. Rantanen, 2021
Publish Date: 2021-05-07
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatin tutkielman aiheena on prososiaalisten taitojen kehittäminen seikkailupedagogiikassa. Tarkastelemme seikkailupedagogiikan mahdollisuuksia kehittää positiivista sosiaalista vuorovaikutusta kouluympäristössä. Tutkielman teoreettisina lähtökohtia toimivat sosiokonstruktivismi ja pragmatismi sekä prososiaalisuuden ja seikkailupedagogiikan käsitteet. Tutkimuksessamme vastaamme seuraaviin kysymyksiin: 1. Mitä on seikkailupedagogiikka? 2. Mitä on prososiaalisuus? 3. Miten prosososiaalisia taitoja voidaan edistää seikkailupedagogiikan avulla?

Tutkimusmenetelmänä tutkimuksessa toimii kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Olemme rajanneet tarkastelun alakoulukontekstiin sekä matalan ja keskitason riskin sisältäviin seikkailullisiin toimintoihin. Käyttäytymisen olemme jakaneet pro- ja antisosiaalisuuteen. Erotamme tutkimuksessamme seikkailu- ja elämyspedagogiikan käsitteet ja keskitymme nimenomaan seikkailuun kasvatuksellisena menetelmänä. Teoriaosuudessa olemme muodostaneet tutkimuksemme johtopäätökset aineistoja yhdistelemällä.

Tutkimustulosten mukaan seikkailupedagogiikka toimii hedelmällisenä ympäristönä prososiaalisten taitojen harjoittelulle. Seikkailukasvatus sisältää monia eri elementtejä, jotka tukevat positiivista sosiaalista vuorovaikutusta. Tällaisia ovat esimerkiksi ryhmätoiminta ja vuorovaikutus, aidot tilanteet, itsensä ylittäminen sekä ohjaajana toivottujen käyttäytymismallien tukeminen. Pohdinnassa pureudumme mahdollisiin seikkailupedagogiikan tulevaisuudenkuviin ja tarkastelemme epäseikkailun merkitystä seikkailullisessa toiminnassa. Lisäksi pohdimme, miten epäseikkailu vaikuttaa prososiaalisten taitojen harjoitteluun.

Tutkielmamme yhtenä lähtökohtana on lisätä ihmisten tietoisuutta sekä seikkailupedagogiikasta että sen mahdollisuuksista prososiaalisten taitojen kehittäjänä. Toivomme, että tutkimuksen avulla opettajakollegat innostuisivat seikkailusta pedagogisena menetelmänä ja ottaisivat sen osaksi kouluarkeaan.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anniina Kaappola; Helmi Rantanen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.