University of Oulu

Metsätalouden vaikutus Suomen metsälintujen populaatioihin

Saved in:
Author: Pahkasalo, Jenni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Biology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 22
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105077744
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Pahkasalo, 2021
Publish Date: 2021-05-07
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Ihmiset ovat muokanneet toiminnallaan erilaisia elinympäristöjä jo vuosisatoja, ja vauhti on vain kiihtynyt tähän päivään asti erilaisista rajoituksista ja säädöksistä huolimatta. Siinä missä ihmiset hyötyvät, luonnon monimuotoisuus kärsii. Ensimmäisenä vaikutukset näkyvät herkimmissä eliölajeissa. Ympäristön tilan ja laadun arvioimisessa käytetään erilaisia indikaattoreita. Lintuja pidetään hyvinä indikaattoreina, sillä ne ilmentävät nopeasti ympäristön muutoksia. Ihmiset muokkaavat elinympäristöjä monella tapaa ja Suomessa metsätalous on yksi keskeisimmistä tavoista muokata maata.

Ihmistoiminnan seurauksena alkuperäinen elinympäristö voi joko huonontua tai pirstoutua, jolloin reunavaikutus kasvaa ja alueet eristäytyvät toisistaan. Elinympäristö voi myös tuhoutua kokonaan. Elinympäristöjen muutoksia pidetään yhtenä tärkeimmistä syistä lintupopulaatioiden vähenemiselle ilmastonmuutoksen ohella. Suomessa metsätalous, ja sen harjoittamat toimenpiteet, ovat päätekijä metsälintujen monimuotoisuuden vähenemiseen. Metsätalouden aiheuttamia vaikutuksia lintuihin alettiin huomata jo 1970-luvun lopulla.

Metsätalous aiheuttaa muutoksia metsien koostumuksessa ja rakenteessa. Lajisto yksipuolistuu, nuoret metsät lisääntyvät ja vastaavasti vanhat metsät vähenevät. Metsälinnusto kärsii metsän massiivisista muutoksista ja vaikutukset näkyvät esimerkiksi eläinten saatavilla olevissa habitaateissa, mikä edistää muutoksien tapahtumista myös eläinyhteisöjen rakenteessa ja -koostumuksessa. Lajistomuutokset vaikuttavat eliöiden välisiin vuorovaikutussuhteisiin muuttaen esimerkiksi ravintoketjujen ja -verkkojen toimintaa. Ravintomuutosten lisäksi myös itse ravinnonhankinta vaikeutuu. Metsätaloudella on vaikutusta myös lintujen pesimäkäyttäytymiseen ja lisääntymiseen. Talousmetsässä suojaa on vähemmän saatavilla verrattuna luonnontilaiseen metsään.

Maankäytön muutokset ilmastonmuutoksen ohella johtavat eliölajien populaatioiden vähenemiseen ja voivat johtaa jopa lajien sukupuuttoihin. Punaiseen kirjaan on listattu uhanalaisuusarviot Suomessa esiintyville eliölajeille ja se on karua luettavaa niin lintujen kuin muidenkin eliöryhmien osalta. Verrattaessa edelliseen listaukseen, tilanne on suurilta osin vain huonontunut. Jotta lintulajien ja -populaatioiden monimuotoisuutta voidaan suojella, on metsätaloudessa huolehdittava erityisesti siitä, että metsiin jätetään riittävästi lahopuuta ja pirstoutumista pyritään estämään tehokkaasti. Mitä monipuolisempi metsän ikärakenne ja puiden lajikoostumus on, sitä monimuotoisempi on myös koko metsäekosysteemi ja sitä enemmän se tarjoaa ekolokeroita eri eliölajeille. Pirstoutumisen ehkäiseminen taas vähentää reunavaikutusta lisäten yksilöiden liikkuvuutta alueiden välillä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jenni Pahkasalo, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.