University of Oulu

Joukkueurheilun positiiviset vaikutukset sosiaalisten taitojen kehittymiseen koulumaailmassa

Saved in:
Author: Itävalo, Emilia1; Karppinen, Mia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 40
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105087761
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Itävalo; M. Karppinen, 2021
Publish Date: 2021-05-10
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Liikunnalla on kasvun ja kehityksen kannalta merkittävä tehtävä. Urheilun parissa yksilöt oppivat liikunnallisia taitoja ja kehittävät kokonaisvaltaista terveyttään. Hyvät sosiaaliset taidot auttavat menestymään vuorovaikutustilanteissa ja edistävät kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Vuorovaikutustaitoihin liittyvät vahvasti argumentointitaidot, havainnoinnin taidot sekä kuuntelemisen ja keskustelemisen taidot. Joukkueurheilun parissa kehitetään väistämättä erilaisia vuorovaikutustaitoja ja yhteistyötaitoja.

Tutkielman tavoitteena on selvittää, vaikuttaako joukkueurheilu positiivisesti sosiaalisten taitojen kehittymiseen koulumaailmassa. Kandidaatin tutkielma on toteutettu kuvailevan kirjallisuuskatsauksen menetelmällä. Tutkielman keskiössä ovat aihetta käsittelevät asiantuntijalähteet sekä aiheesta tehdyt tutkimukset. Tutkielman alussa avataan joukkueurheilun käsitettä, liikunnan ja urheilun merkityksiä sekä liikunnan tuomia terveysvaikutuksia. Käsitteitä ja sisältöä avataan laajasti myös sosiaalisista taidoista, vuorovaikutustaidoista ja ryhmässä tapahtuvasta vuorovaikutuksesta. Joukkueurheilun positiivisia vaikutuksia sosiaalisten taitojen kehittymiselle käsitellään joukkueessa toimimisen sekä liikunnan ja joukkueurheilun muodostaman sosiaalisen kentän avulla. Tutkielman edetessä syvennytään aiheeseen ja esitellään aiheesta saatuja tutkimustuloksia.

Tutkimustulokset osoittavat joukkueurheilun tarjoavan mainion sosiaalisen ympäristön kehittää ryhmässä toimimista sekä vuorovaikutustaitoja. Joukkueurheilun parissa opitaan myös erilaisia sosiaalisia taitoja ja yhteistyötaitoja. Tutkimustulokset kertovat joukkueurheilijoiden olevan useimmiten yksilöurheilijoita sosiaalisempia ja yhteistyökykyisempiä. Tutkimuskysymyksen kannalta yksi merkittävimmistä tuloksista on, että joukkueurheilun parissa olevat lapset ja nuoret saavat valmiuksia yhteistyötaitoihin, jonka myötä yksilöt ovat halukkaampia kuulumaan luokkayhteisöön ja yhteistoimintaan myös koulussa. Lisäksi liikunnalla on tutkimusten mukaan myönteisiä vaikutuksia mielenterveydelle. Liikunta ehkäisee sosiaalisia ja emotionaalisia ongelmia, mikä vähentää käytöshäiriöiden ja syrjäytymisen ilmenemistä.

Joukkueurheilun parissa kehitetään omaa sosiaalista identiteettiä, opitaan hyväksymään erilaisuutta, harjoitellaan antamaan ja vastaanottamaan palautetta sekä opitaan vuorovaikutustaitoja toinen toisiltaan. Joukkueurheilu voidaan luonnehtia sosiaaliseksi kentäksi, jossa lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus saada valmiuksia sosiaalisiin taitoihin, vuorovaikutustaitoihin sekä ryhmässä toimimiseen. Joukkue on parhaimmillaan voimavara, joka antaa jokaiselle yksilölle mahdollisuuden olla oma itsensä ja kehittää omia kykyjään niin liikunnan kuin sosiaalisten taitojenkin saralla.

see all

Subjects:
Copyright information: © Emilia Itävalo; Mia Karppinen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.