University of Oulu

Liikuntateknologian vaikutukset 3–6 luokan oppilaiden motivaatioon liikuntatunneilla

Saved in:
Author: Paukkunen, Maikki1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105087762
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Paukkunen, 2021
Publish Date: 2021-05-11
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkielman tarkoituksena on tutkia liikuntateknologian vaikutuksia 3–6 luokan oppilaiden motivaatioon. Tavoitteena on selvittää, millaisia erilaisia liikuntateknologioita on olemassa 3–6 luokan oppilaille liikuntatunneille sekä millaisia vaikutuksia liikuntateknologialla on 3–6 luokan oppilaiden motivaatioon liikuntatunneilla. Tutkimus on toteutettu narratiivisella yleiskatsauksella. Tarkoituksena on antaa tietoa aiheesta tutkimusten, kirjallisuuden sekä artikkelien avulla.

Osa lapsista liikkuu nykyään todella vähän ja heidän liikkumisestaan ollaan huolissaan. Uusia keinoja kaivattaisiin siihen, että lapset löytäisivät motivaation liikuntaa kohtaan (Yrjänäinen ym., 2014). Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014) velvoittavat liikunnanopetuksen tukevan oppilaan fyysistä, sosiaalista sekä psyykkistä toimintakykyä. Oppilaan motivaation synnylle avainasemassa ovat koetun pätevyyden, koetun autonomian sekä sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tunteet. Oppilaan motivaation syntyyn vaikuttavat myös onnistumisen kokemukset, oppimisympäristö, oppilaan saama palaute sekä oppilaan ja opettajan välinen vuorovaikutussuhde.

Teknologian hyödyntäminen opetuksen apuna eri oppiaineissa on yleistynyt. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014) painottavat tieto- ja viestintäteknologian käyttöä peruskoulun jokaisella vuosiluokalla sekä eri oppiaineissa. Teknologian käyttöä opetuksen apuna liikuntatunneilla on myös alettu hyödyntämään ja sen käytöllä on todettu olevan positiivisia vaikutuksia oppilaisiin. Positiivisia vaikutuksia näkyy erityisesti oppilailla, ketkä eivät normaalisti viihdy liikuntatunneilla. Liikuntateknologia voi siis motivoida erityisesti näitä oppilaita. Liikuntateknologia tarkoittaa teknologian käyttöä liikunnassa ja siihen kuuluu paljon erilaisia digitaalisia välineitä (Itä-Suomen yliopisto, 2020). Koululiikunnassa käytetään pitkälti syke- ja askelmittareita, mutta käyn tutkielmassani läpi niiden lisäksi myös tabletti- ja mobiililaitteille asennettavat liikuntateknologiat sekä pelit ja videoinnin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Maikki Paukkunen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.