University of Oulu

Luokanopettajan mahdollisuudet syrjäytymisen ennaltaehkäisemisessä

Saved in:
Author: Koberg, Juho1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 37
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105087763
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Koberg, 2021
Publish Date: 2021-05-11
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Nuorten syrjäytyminen herättää paljon keskustelua yhtenä yhteiskuntamme laajana ja ratkaisemattomana ongelmana. Syrjäytymisen prosessi muodostuu tutkielman näkökulmasta yksilön moniulotteisten ongelmien kasautumisesta, johon johtava kehityskulku voi käynnistyä jo varhaisessa vaiheessa. Syrjäytymiseltä suojaavien ominaisuuksien kehittämisen ja riskitekijöiden tunnistamisen tulisi myös alkaa mahdollisimman varhain. Tutkielman tavoitteena on narratiivisen kirjallisuuskatsauksen keinoin koostaa syrjäytymiselle altistavia riskitekijöitä alakoulun kontekstissa sekä selvittää luokanopettajan mahdollisuuksia niiden ennaltaehkäisemiseksi. Tarkoituksena on ajankohtaistaa tietoa, mutta kerättyjä tuloksia voidaan hyödyntää myös jatkotutkimuksissa.

Teoreettisen pohjan aluksi avataan syrjäytymisen käsitettä ja sen ongelmallisuutta sekä esitellään syrjäytymisen prosessimalli, joka on tutkielmassa keskeinen näkemys syrjäytymisen kehittymisen luonteesta. Sitten siirrytään syrjäytymisen alakoulussa ilmenevien riskitekijöiden tarkasteluun. Löydettyjä riskitekijöitä ovat muun muassa koulukiusaaminen, heikot vertaissuhteet, heikko sosiaalinen kompetenssi sekä heikko itsetunto ja negatiivinen käsitys itsestä oppijana. Tutkielman tavoitteen saavuttamiseksi syrjäytymisen ennaltaehkäisyä tarkastellaan lapsen sosiaalisen kompetenssin kehittämisen, lapsen vertaissuhteiden, myönteisen tunnistamisen ja opettaja-oppilassuhteen kautta.

Riskien ehkäisemiseksi opettajan tulisi pyrkiä edistämään oppilaan sosiaalista kompetenssia luomalla puitteet oppilaan terveelle sosiaaliselle kasvulle ja kehitykselle. On tärkeää kehittää oppilaan käsitystä itsestä oppijana myönteisten oppimiskokemusten kautta. Luokan vertaissuhteissa piilee myös mahdollisuuksia, sillä ne parhaimmillaan lisäävät oppilaan hyvinvointia ja motivaatiota sekä tarjoavat mahdollisuuden sosiaalisten taitojen harjoitteluun. Opettajan tulisi myös kohdata jokainen oppilas tasa-arvoisesti ja tiedostaa oppilaskäsityksensä taustalla vaikuttavia tekijöitä. Tutkielman lopputulemana voidaan todeta, että luokanopettajalla on hyvät mahdollisuudet tunnistaa syrjäytymisen riskitekijöitä ja edesauttaa niiltä suojaavien ominaisuuksien kehittymistä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Juho Koberg, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.