University of Oulu

Kasvatus, koulutus ja sosialisaatio : sosialisaation rooli osana kasvatusta

Saved in:
Author: Nevatalo, Satu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 30
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105087764
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Nevatalo, 2021
Publish Date: 2021-05-10
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä kandidaatin tutkielmassani tarkastelen erityisesti sosialisaation roolia kasvatuksen osana ja myös koulutuksen kontekstissa. Sosialisaation käsite on hyvin ongelmallinen, koska sen käyttö on hyvin kirjavaa myös kasvatustieteen sisällä. Osin tämä johtuu siitä, että sosialisaatio ei ole kasvatustieteen omaa käsitteistöä ja se on hyvin keskeinen käsite myös muissa ihmistieteissä. Toinen tekijä käsitteen käytön moninaisuudelle on kasvatustieteen pirstaloituneisuus, jonka vuoksi eri teoriaperinteissä käsitteitä voidaan määritellä eri tavoin. Niin sosialisaation kuin muidenkin kasvatustieteen käsitteiden osalta, on nähtävillä myös ristiriitaista ja epäselvää käyttöä. Tämä kaikki on osaltaan ollut vaikuttamassa aiheeni valintaan, sillä sosialisaation epämääräisyys kasvatustieteen kirjallisuudessa ja halu ymmärtää sitä nimenomaan kasvatustieteestä ja kasvatuksesta käsin ovat saaneet minut tutustumaan siihen paremmin.

Tarkastellessa sosialisaatiota osana kasvatusta on luonnollinen konteksti koulu ja koulutus. Viimeistään koulupolulle lähtiessä lapset tulevat kiinteäksi osaksi institutionaalista kasvatusta ja koulun rooli sosialisaatioprosessissa on keskeinen. Onkin väistämätöntä, että sivuan työssäni kasvatuksen ja yhteiskunnan suhdetta, joka ilmenee erityisesti sosialisaation kautta koulutuksen kontekstissa. Tärkeä osa kasvatusta ja kasvatustieteellistä teoriaa on myös sivistys ja siksi myös sen tarkastelu osaltaan on työssäni välttämätöntä.

Tutkielmani tarkasteluote on myös kriittinen ja tämä kriittisyys kohdistuu sekä käsitteiden käyttöön, että niiden sisällölliseen ymmärtämiseen, kuin myös edellä mainittuun yhteiskunnan ja kasvatuksen suhteeseen. Kasvatustieteellisen teorian, ja myös kasvatuskäytännön, osalta kasvatus, sivistys ja sosialisaatio ovat hyvin keskeisiä ja merkittäviä käsitteitä, mikä vaikuttaa valitettavasti nykyajassa toisinaan unohtuvan. Halu uudistaa ja digitalisaation oletetut mahdollisuudet yhteiskunnallista keskustelua vallanneen talouskeskeisen kielen kanssa, ovat häivyttäneet näitä olennaisia käsitteitä ja niiden ymmärtämistä keskustelun ja koulutuspolitiikan reunamille. Voi sanoa, että koulu sosialisaatioympäristönä on jatkuvassa ristitulessa, jossa tänä päivänä joutuu jopa kysymään kasvatuksen paikasta. Työni kautta nouseekin esille se, kuinka moninaisia odotuksia, vaatimuksia ja pyrkimyksiä vaikuttaa kasvatukseen kohdistuu. Kasvatuksen lähtökohdan tulisi kuitenkin olla kasvatettava itse.

see all

Subjects:
Copyright information: © Satu Nevatalo, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.