University of Oulu

Sosioemotionaalisten taitojen tukeminen esiopetuksen ulkoliikunnassa

Saved in:
Author: Karhumaa, Riitta-Maria1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 40
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105087766
Language: Finnish
Published: Oulu : R.-M. Karhumaa, 2021
Publish Date: 2021-05-11
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatin tutkielman aiheena on lasten sosioemotionaalisten taitojen tukeminen esiopetuksen ulkoliikunnassa. Tutkielman tavoitteena on löytää kirjallisuuden pohjalta tietoa aiheesta ja lisätä varhaiskasvatuksen ammattilaisten tietoisuutta sekä ymmärrystä aiheesta. Ymmärryksen myötä kasvattajat pystyvät tukemaan lasten sosioemotionaalisia taitoja monipuolisesti ja lasten tarpeet huomioon ottaen. Sosioemotionaalisilla taidoilla tarkoitetaan tunne- ja itsesäätelytaitoja sekä sosiaalisia taitoja. Tunnetaitoja ovat tunteiden tunnistaminen, ilmaisu, käsittely ja säätely sekä empatia. Itsesäätelytaidoilla tarkoitetaan tunteiden ja käyttäytymisen säätelyä. Sosiaaliset taidot auttavat toimimaan erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa. Niitä ovat esimerkiksi vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Tässä tutkielmassa ulkoliikunnalla tarkoitetaan ohjattua ulkoliikunta sekä vapaata päivittäistä omaehtoista ulkoilua. Ulkoliikuntaa esiopetuksessa ovat esimerkiksi leikit ja pelit.

Kandidaatin tutkielmani on kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus pohjautuu aikaisempaan kirjallisuuteen tuottaen laadullisen ja kuvailevan tuotoksen. Koska aiheesta ei ole juuri empiiristä tutkimusta, tutkielman johtopäätökset tehdään yhdistelemällä kirjallisuudessa ilmeneviä sosioemotionaalisten taitojen tukemisen teemoja ulkoliikuntaan ja erityisesti siihen, miten eri ulkoliikunnan muodoissa näitä tuen tapoja voidaan soveltaa. Yksi merkittävimmistä tuloksista oli kasvattajien aito ja kiinnostunut läsnäolo ulkoiluhetkissä. Toinen tärkeänä tuloksena nousi kasvattajien tukikeinot lasten omaehtoisen leikin tukemiseen. Näitä tukikeinoja ovat leikin havainnointi ja rikastuttaminen sekä leikkiin osallistuminen. Lasten sosioemotionaalisia taitoja voidaan tukea myös ohjatuilla ulkoliikuntatuokioilla, kuten leikeillä ja peleillä, joissa harjoitellaan esimerkiksi toisen huomioon ottamista. Tutkielman tulosten perusteella voidaan todeta, että sosioemotionaalisten taitojen tukemisen tapoja on tärkeä soveltaa erilaisiin arjen toimintoihin, kuten ulkoliikunnan järjestämiseen. Näin voidaan varmistaa, että myös lapset oppivat soveltamaan sosioemotionaalisia taitoja erilaisissa arjen tilanteissa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Riitta-Maria Karhumaa, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.