University of Oulu

Peruskouluikäisten lasten mielenterveyden tukeminen interventioiden avulla koulumaailmassa

Saved in:
Author: Tuovinen, Sofia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 46
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105087767
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Tuovinen, 2021
Publish Date: 2021-05-11
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on selvittää kouluissa käytettävien mielenterveyttä tukevien ja mielenterveyden häiriöitä ennaltaehkäisevien interventioiden vaikutusta lasten mielenterveyteen ja interventioiden metodeja mielenterveyden tukemiseen. Katsaus on toteutettu aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin keväällä 2021.

Kandidaatin tutkielmani lähtökohtana ovat interventiot, joilla mielenterveyttä pyritään tukemaan ja häiriöitä ennaltaehkäisemään kouluissa. Interventiolla tarkoitetaan väliintuloa jonkin ohjelman tai menetelmän avulla (Takala & Kontu, 2016). Duodecimin Terveyskirjasto (2020) korostaa, että usein intervention tarkoituksena on vaikuttaa yksilön tai ryhmän terveydentilaan tai käyttäytymiseen. Tärkeitä tutkielmani taustalla vaikuttavia käsitteitä ovat myös mielenterveys ja erilaiset lapsilla ilmenevät mielenterveyden häiriöt. Mielenterveydellä viitataan positiiviseen mielenterveyteen, kun taas häiriö kertoo mielenterveyden järkkymisestä (Wahlberg, Hannukkala, Parkkonen, Valkonen & Solantaus, 2017).

Aiemmat tutkimukset ovat antaneet viitteitä koulussa toteutettujen interventioiden positiivisista vaikutuksista lasten mielenterveyteen muun muassa vähentämällä lasten kokemaa ahdistusta ja masennusta sosiaalisia taitoja ja selviytymiskeinoja kehittämällä, fyysistä aktiivisuutta lisäämällä ja kognitiivisen käyttäytymisterapian muotoja hyödyntämällä (Kösters ym., 2017; Mishara & Dufour, 2020; Ford ym., 2018; Andermo ym., 2020).

Tämän kandidaatin tutkielman tavoitteena on tarjota ajankohtaiseen ja tuoreeseen tutkimustietoon perustuva katsaus interventioiden vaikutuksista ja vaikuttamisen metodeista lasten mielenterveyteen. Lisäksi toivon työni tarjoavan ideoita ja keinoja lasten mielenterveyden tukemiseen ja mielenterveyden häiriöiden ennaltaehkäisyyn kouluissa.

Supporting the mental health of primary school children through interventions in the school world

Abstract

The aim of this literature review is to investigate the impact of mental health interventions and prevention of mental disorders in schools on children’s mental health and the methods of interventions to support mental health. The review has been carried out using data-driven content analysis in the spring of 2021.

The starting point for my Bachelor’s thesis is interventions aimed at supporting mental health and preventing disorders in schools. Intervention refers to intervention through a program or method (Takala & Kontu, 2016). The Duodecim Health Library (2020) emphasizes that often the purpose of an intervention is to influence the health status or behavior of an individual or group. Important concepts underlying my dissertation are also mental health and various mental disorders in children. Mental health refers to positive mental health, while the disorder indicates mental health upset (Wahlberg, Hannukkala, Parkkonen, Valkonen & Solantaus, 2017).

Previous research has provided evidence of the positive effects of school interventions on children’s mental health by, among other things, reducing children’s anxiety and depression by developing social skills and coping, increasing physical activity, and utilizing forms of cognitive behavioral therapy (Kösters et al., 2017; Mishara & Dufour., 2018; Andermo et al., 2020).

The aim of this bachelor’s thesis is to provide an overview of the effects of interventions and methods of influencing children’s mental health based on current and recent research data. In addition, I hope my work will provide ideas and ways to support children’s mental health and prevent mental disorders in schools.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sofia Tuovinen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.