University of Oulu

”Pitämällä yhtä kaikkien kanssa, sillä silloin kiusaaminen käy melkein mahdottomaksi” : yhdysluokkien oppilaiden näkemyksiä kiusaamiseen puuttumisesta ja ennaltaehkäisystä

Saved in:
Author: Harju, Eveliina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 82
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105117770
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Harju, 2021
Publish Date: 2021-05-11
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pinola, Timo
Reviewer: Pinola, Timo
Alanko, Anu
Description:

Tiivistelmä

Koulussa esiintyvä kiusaaminen on ollut jo vuosikymmeniä vakava yhteiskunnallinen ilmiö, jonka jättämät arvet saattavat pahimmillaan haitata yksilön elämää vielä aikuisenakin. Kiusaaminen voi ilmetä monella eri tavalla: fyysisenä, sosiaalisena, sanallisena tai sähköisenä kiusaamisena. Tutkimusten mukaan kiusaamistapausten syntyyn vaikuttavat monet eri tekijät, joista yleisimpänä nähdään kiusaajan kokema pahoinvointi. Koska kokemus kiusaamisesta on jokaiselle lapselle yksilöllinen, ei voida täysin virallisesti määrittää, mikä on kiusaamista ja mikä ei. Näin ollen aikuisten tulisi ottaa jokainen kokemus kiusaamisesta vakavasti, jotta tilanteet voidaan selvittää ja mahdolliseen kiusaamiseen voidaan puuttua riittävän varhaisessa vaiheessa. Valitettavasti moni aikuinen ei ilmiön vakavuudesta huolimatta puutu kiusaamiseen tai ei tiedä, miten toimia kiusaamista vastaan.

Tämä tutkimus tarjoaa uutta ja tärkeää näkökulmaa kiusaamisen vastaiseen työhön oppilaiden näkemysten kautta. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia kokemuksia kahden yhdysluokan oppilailla on kiusaamisesta sekä siitä, miten heidän mielestään aikuiset voivat puuttua ja ennaltaehkäistä kiusaamista. Tutkimuksessa keskityttiin myös sähköiseen kiusaamiseen sen ollessa alati kasvava kiusaamisen muoto.

Tutkimus toteutettiin laadullisena fenomenografisena tutkimuksena. Tutkimuksen kohderyhmä koostui erään Pohjois-Pohjanmaan koulun kahdesta yhdysluokasta: kolmas- ja neljäs- sekä viides- ja kuudesluokkalaisista. Tutkimukseen osallistui yhteensä 21 oppilasta ja tutkimusaineisto kerättiin keväällä 2021 strukturoidun ja informoidun kyselylomakkeen avulla.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että yhdysluokkien oppilaiden omakohtaiset kiusaamiskokemukset olivat vähäiset, mutta kiusaamista oli jonkin verran havaittu eri tilanteissa tai kuultu muilta läheisiltä. Sähköistä kiusaamista oli koettu eniten sosiaalisessa media palveluissa, kuten TikTokissa. Oppilaiden mielestä olisi tärkeää, että aikuiset ottaisivat oppilaiden kiusaamiskokemukset vakavasti ja pyrkisivät puuttumaan jokaiseen kiusaamistapaukseen. Oppilaiden mukaan kiusaamistilanteiden syntyä voidaan ennaltaehkäistä parhaiten silloin, aikuiset ovat tietoisia oppilaiden hyvinvoinnista. Oppilaat painottivat aikuisten tietoisuutta myös sähköisen kiusaamisen osalta: aikuisten tulisi tietää, mitä sovelluksia lapset käyttävät, jotta kiusaamiseen voidaan puuttua. Kaikkein tärkeimpänä kiusaamisen vastaisena keinona oppilaat näkivät myönteisen yhteishengen merkityksen: kun toisia tuetaan ja jokainen nähdään yhteisössä yhtä arvokkaana, voidaan kiusaamisen vähenemiseen vaikuttaa merkittävästi.

see all

Subjects:
Copyright information: © Eveliina Harju, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.