University of Oulu

Opettajaksi opiskelevien kokemat haasteet ja saadut tukikeinot yliopisto-opinnoissa

Saved in:
Author: Issakainen, Olga1; Kunnasmäki, Venla1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 80
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105117773
Language: Finnish
Published: Oulu : O. Issakainen; V. Kunnasmäki, 2021
Publish Date: 2021-05-11
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Takala, Marjatta
Reviewer: Sutela, Katja
Takala, Marjatta
Description:

Tiivistelmä

Saavutettavuudella pyritään kaikkien opiskelijoiden yhdenvertaiseen osallisuuteen. Korkeakouluopiskelijoiden joukko moninaistuu koko ajan. Korkeakouluihin hakeutuu opiskelemaan entistä enemmän opiskelijoita, joilla on erilaisia oppimisvaikeuksia, vammoja tai sairauksia, jotka vaikuttavat opiskeluun. Saavutettavuudella on kolme ulottuvuutta: sosiaalinen, psyykkinen ja fyysinen. Näiden ulottuvuuksien avulla voidaan huomioida korkeakoulujen strategiat ja pedagogiikka, tilojen esteettömyys, opetusjärjestelyt sekä sosiaalisten tilanteiden saavutettavuus.

Tutkielman tavoitteena on selvittää opettajaopiskelijoiden opintojen aikana kohtaamia haasteita sekä millaisia tukikeinoja he ovat saaneet. Lisäksi tavoitteena on selvittää opiskelualan sekä suvussa esiintyvien oppimisvaikeuksien vaikutusta opiskelijoiden tuen tarpeisiin. Tutkielmamme on monimenetelmäinen tutkimus, jossa yhdistyvät laadullinen ja määrällinen lähestymistapa. Aineisto koostuu Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman Oppijan oikeus — Opettajan taito -tutkimushankkeeseen kerätyn sähköisen kyselylomakkeen osasta. Laadullinen aineisto on analysoitu aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä ja määrällisestä aineistosta muodostettiin prosentti- ja frekvenssijakaumia.

Tutkielman teoreettisessa viitekehyksessä yhdenvertaisuutta tarkastellaan Yhdenvertaisuuslain (1325/2014) näkökulmasta ja saavutettavuutta moninaisten määritelmien kautta. Saavutettavuutta käsitellään myös korkeakoulujen historiallisen kehityksen sekä nykytilanteen näkökulmista hankkeisiin ja tutkimuksiin pohjautuen. Määrittelemme myös aikuisten oppimisen haasteita sekä psyykkisen hyvinvoinnin vaikutusta opintoihin. Perehdymme yliopistojen tämänhetkisiin tukikeinoihin kansallisten ja kansainvälisten tutkimusten sekä nettisivujen tarjonnan pohjalta. Lisäksi käsittelemme aiempaa tutkimusta opettajien ja opettajaopiskelijoiden moninaisuudesta oppimisvaikeuksien näkökulmasta.

Tutkielman tulosten perusteella opettajaksi opiskelevien kokemat haasteet jakautuvat eri teemoihin ja haasteissa esiintyy komorbiditeettia. Eniten haasteita opiskelijat kokevat oppimisessa ja opiskelussa, tuen saannissa ja psyykkisessä hyvinvoinnissa. Erilaisia tukikeinoja opiskelijat ovat saaneet opiskeluun, oppimiseen sekä psyykkiseen hyvinvointiin liittyen. Kaikilla opiskelualoilla esiintyi suvussa oppimisvaikeuksia. Opiskelijoiden oman tuen tarpeen ja suvun oppimisvaikeuksien yhteyden määrä vaihteli opiskelualoittain. Myös tuen tarpeiden määrä ja laatu vaihtelivat opintoala kohtaisesti. Aineen- ja luokanopettajaksi opiskelevat ilmoittivat haasteista määrällisesti eniten ja haasteet olivat moninaisimpia.

Tutkielmamme tarjoaa katsauksen opettajaopiskelijoiden kokemiin tuen tarpeisiin ja yliopistojen tarjoamiin tukikeinoihin. Haasteet opiskelijoilla olivat kirjavia ja tukikeinot eivät olleet aina riittäviä. Tulosten pohjalta esitämme kehitysideoita yliopistojen tukitoimien kehittämiseen, jotta yliopistot voisivat vastata opiskelijoiden monenlaisiin tuen tarpeisiin paremmin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Olga Issakainen; Venla Kunnasmäki, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.