University of Oulu

Moninaisuuden ilmeneminen lastenohjelmissa : laadullinen tutkimus viikonloppuaamujen ohjelmista Yle TV2- ja MTV3 -kanavilla

Saved in:
Author: Haverinen, Iiris1; Vaara, Reetta1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 82
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105117776
Language: Finnish
Published: Oulu : I. Haverinen; R. Vaara, 2021
Publish Date: 2021-05-11
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Takala, Marjatta
Reviewer: Takala, Marjatta
Tenhu, Tapio
Description:

Tiivistelmä

Tasa-arvo ja suvaitsevaisuus ovat keskustelua herättäviä teemoja ja ne liittyvät olennaisesti myös moninaisuuden käsitteeseen. Ihmisten moninaisuus ja siihen liittyvät asenteet ja ennakkoluulot ovat jo pitkään herättäneet keskustelua ja erilaisia kannanottoja. Moninaisuuteen liittyvään asennekasvatukseen on alettu kiinnittää erityistä huomiota niin varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa kuin myös mediasisältöjen konteksteissa. Millaisena ihmisten moninaisuus näyttäytyy nykykulttuurissa? Millä tavalla moninaisuutta tuodaan esille mediassa? Miten median kautta voidaan vaikuttaa lasten oppimiseen ja arvomaailmaan? Miten lastenohjelmien avulla voidaan opettaa lapsille moninaisuuden kunnioittavaa ja arvostavaa kohtaamista? Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten nykypäivän lastenohjelmissa tuodaan esille moninaisuutta, erityisesti hahmojen ja vuorovaikutuksen kautta.

Tutkimus toteutettiin katsomalla kolmena peräkkäisenä viikonloppuna lauantai- ja sunnuntaiaamuina Yle TV2- ja MTV3 -kanavilla esitettyjä ”sallittu kaikenikäisille” -symbolilla merkittyjä lastenohjelmia ja kirjaamalla moninaisuudesta tehdyt havainnot ylös. Tämän jälkeen havainnot muutettiin pelkistettyyn muotoon ja sisällönanalyysin keinoin pelkistetyistä havainnoista muodostettiin alaluokat ja yhdistävät luokat. Havainnot myös kvantifioitiin, jotta moninaisuuden määrällistä ilmenemistä voitiin analysoida. Tulosten mukaan moninaisuutta ilmeni lastenohjelmissa pääosin hahmojen kulttuurisen taustan sekä ulkoisen poikkeavuuden kautta. Kulttuurinen tausta tuli esille lastenohjelmissa esiintyvien hahmojen ja näyttelijöiden ihon värissä, vaatetuksessa ja kulttuuriseen taustaan liittyvässä puheessa. Hahmojen ulkoinen poikkeavuus näyttäytyi enimmäkseen silmälasien käyttämisenä. Aineistossa esiintyi myös jonkin verran erilaisuuteen liittyvää puhetta sekä sanatonta viestintää, kuten tukiviittomia. Myös sukupuolineutraaleja nimiä käytettiin muutamissa ohjelmissa.

Tutkielman perusteella voidaan todeta, että moninaisuutta voisi tuoda lastenohjelmissa esille monipuolisemmin ja laajemmin. Moninaisuus näyttäytyi useimmiten sivurooleissa olevien hahmojen ulkoisten ominaisuuksien kautta eikä ihmisten tai hahmojen erilaisuutta käsitteleviä jaksoja ollut aineistossa lähes ollenkaan. Lastenohjelmien tekijöillä on yhteiskunnan arvojen näkökulmasta tarkasteltuna hieno mahdollisuus tuottaa moninaisuuteen liittyvää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuuden sekä yksilöllisyyden arvostamista, sillä lastenohjelmilla voidaan helposti vaikuttaa lasten ajatteluun ja käytökseen. Lastenohjelmien kautta voidaan siis vaikuttaa lasten käsityksiin moninaisuudesta ja siihen liittyvästä tasa-arvosta. Haluamme tämän tutkielman avulla haastaa mediayhtiöitä tuomaan moninaisuutta esille niin, että siitä tulisi osa normaaliutta. Näin voimme opettaa uutta sukupolvea hyväksymään ihmisten moninaisuus entistä paremmin.

Manifestation of diversity in children’s programs : qualitative study on weekend morning programs on Yle TV2 and MTV3 channels

Abstract

Equality and tolerance are themes which provoke discussion and they are fundamentally connected to the concept of diversity. The diversity of people and the attitudes and prejudices have for a long time provoked discussion and different contention. Diversity in the inculcation of enlightened attitudes through education has been noticed in early childhood education, basic education, as well as in the contexts of media contents. How does diversity of people appear in current culture? How is diversity brought forward through the media? How can the media impact learning and set values for children? How can children’s programs be used to teach children to respect and appreciate diversity in real life confrontations? The purpose of this thesis is to examine how diversity is brought up in today’s children’s programs, especially through characters and interaction.

The study was conducted by watching Yle TV2 and MTV3 channel’s children’s programs, with the “allowed for all ages” symbol, on three consecutive weekend, Saturday and Sunday mornings, and by keeping a record of all observations of diversity. After this all observations were converted to a simplified form. Content analysis was used to form subcategories and conjunctive categories of the simplified observations. The observations were quantified to analyze the quantitative incidence of diversity. The results showed that diversity was present in children’s programs mainly through the cultural backgrounds and the outward deviances of the characters in the programs. Cultural diversity was brought up through characters color of skin, clothing, and speech related to a character’s cultural background. Outward deviances were mostly brought out by the use of glasses. There were some appearances of speech about variety, nonverbal communication, and singing as aid for communication. There also were a few instances of gender-neutral names in a few of the programs.

This study has shown that diversity could be brought up more widely and in various ways in children’s programs. Diversity appeared mostly in the appearance of characters who were in side roles. There were almost no episodes that delt with the diversity of people and characters. From the perspective of society, the children’s programs creators have an excellent opportunity to bring up equality, parity and individuality related to diversity, as the programs have major effect on the thinking and behavior of children. Consequently, children’s programs can be used to impact children’s conceptions of diversity and related equality. In summary, this thesis challenges media companies to bring forward diversity so it would become a part normality. Therefore, we can educate a new generation to stand up for the diversity of people even more than before.

see all

Subjects:
Copyright information: © Iiris Haverinen; Reetta Vaara, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.