University of Oulu

Opettajien käsityksiä musiikin integroinnin hyödyistä ja käyttömahdollisuuksista lukutaidon opetuksessa ja oppimisessa

Saved in:
Author: Kröger, Anniina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 111
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105117778
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Kröger, 2021
Publish Date: 2021-05-11
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pinola, Timo
Reviewer: Sääskilahti, Minna
Pinola, Timo
Description:

Tiivistelmä

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selvittää luokanopettajien käsityksiä ja kokemuksia musiikin integroinnista lukemaan opettamisen ja oppimisen tukena. Lukemaan oppiminen on alkuopetuksen tärkeimpiä tavoitteita, jonka tukemiseksi opettajilla tulee olla erilaisia työkaluja. Musiikin arvokkuus ja hyödyllisyys on todettu useissa tutkimuksissa, minkä vuoksi on tärkeää tutkia, miten sitä voidaan käyttää lukutaidon kehittymistä tukevana.

Tutkielman teoreettinen viitekehys pohjautuu aikaisemmin tehtyihin tutkimuksiin, kirjallisuuteen ja perusopetuksen opetussuunnitelmaan. Viitekehys tarkastelee lukutaidon kehittymistä ja sitä tukevia opetustapoja ja -menetelmiä. Lisäksi esitellään musiikinopetusta ja musiikin integrointia alkuopetuksen näkökulmasta. Lopuksi paneudutaan musiikin ja lukemaan oppimisen väliseen yhteyteen ja käyttömahdollisuuksiin.

Tutkimus on toteutettu laadullisin ottein. Tutkimuskohteena ovat käsitykset ja kokemukset, minkä vuoksi käytetty lähestymistapa on fenomenografia. Aineisto on kerätty kyselylomakkeen avulla, joka sisälsi puolistrukturoituja, avoimia kysymyksiä, jotka pohjautuivat annettuihin teemoihin. Tutkimukseen osallistui yhteensä 17 opettajaa, joilla oli kokemusta ensimmäisen luokan opettamisesta sekä omaa musiikillista harrastuneisuutta. Aineiston analyysi toteutettiin aineistolähtöisenä sisällönanalyysinä.

Tutkimustulosten perusteella luokanopettajilla on erittäin positiivisia kokemuksia tutkittavasta ilmiöstä. Opettajat kokivat lukemaan opettamisen mielekkääksi, jota voi tehokkaasti tukea musiikin avulla. Opettajien musiikillinen kyvykkyys ja käytetty oppimateriaali vaikuttivat siihen, miten paljon musiikkia integroitiin osaksi lukemaan opettamista. Suurin osa opettajista kertoi käyttävänsä musiikkia lukemaan opettamisen tukena vähintään muutaman kerran viikossa. Eniten opettajat kuvasivat käyttävänsä laulamista, mutta myös kehorytmiikkaa, musiikin kuuntelua, musiikkiliikuntaa ja soittimien soittamista. Opettajien mukaan erityisesti laulamisella ja kehorytmiikalla oli yhteyksiä kirjain-äännevastaavuuden ja tavuttamisen hahmottamiseen. Opettajien mukaan musiikki motivoi, auttaa keskittymään ja kehittää oppilasryhmän yhteisöllisyyttä.

Tuloksien perusteella voidaan todeta, että musiikilla on opettajien käsityksien mukaan yleisiä hyötyjä, jotka tukevat kaikkea oppimista, koulunkäyntiä ja näin ollen lukemaan oppimista. Tuloksien perusteella musiikin eri käyttömahdollisuuksilla on myös suorempia yhteyksiä lukutaidon kehittymiseen. Opettajien käsityksien perusteella molemmat ovat yhtä tärkeitä lukemaan oppimiselle. Laadullisen tutkimuksen tarkoituksena ei ole antaa yleistettävää tietoa, vaan tarjota näkökulmia ilmiön ymmärtämiseen. Tämä tutkielma antaakin arvokasta tietoa musiikin hyödyistä ja käyttömahdollisuuksista lukemaan oppimisessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anniina Kröger, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.