University of Oulu

Musiikinopettajien käsityksiä musiikillisesta improvisaatiosta ja sille suotuisasta sosiaalisesta oppimisympäristöstä

Saved in:
Author: Rytky, Katariina1; Saarela-Komulainen, Laura-Elina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 63
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105117782
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Rytky; L.-E. Saarela-Komulainen, 2021
Publish Date: 2021-05-11
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Paananen-Vitikka, Pirkko
Reviewer: Paananen-Vitikka, Pirkko
Tenhu, Tapio
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkielman tarkoitus on selvittää musiikinopettajien käsityksiä musiikillisesta improvisaatiosta ja musiikilliselle improvisaatiolle suotuisasta sosiaalisesta oppimisympäristöstä sekä sen rakentamisesta. Tutkielman tavoitteena on lisätä musiikinopettajien tietoisuutta sosiaalisen oppimisympäristön merkityksestä musiikillisen improvisaation kannalta.

Teoreettisessa viitekehyksessä avataan sosiaaliseen toimintaan vaikuttavia rakenteellisia tekijöitä: sosiaalisen kehityksen, sosiaalisen oppimisympäristön ja ryhmän kehityksen sekä ryhmädynamiikan käsitteitä. Lisäksi esitellään Engeströmin toiminnan teoria, joka havainnollistaa ihmisen toiminnan kehittymisen prosessia. Tässä tutkielmassa toiminnan teoria on sijoitettu musiikillisen improvisaation sosiaaliseen oppimisympäristöön. Musiikillista improvisaatiota avataan luovuuden ja ryhmäimprovisaation näkökulmista. Luovuuden näkökulmasta musiikillinen improvisaatio rinnastuu säveltämiseen. Ryhmäimprovisaation näkökulmassa korostuu opettajan rooli improvisaation ohjaajana.

Tämä tutkimus on kvalitatiivinen eli laadullinen kuvaileva tutkimus. Tutkimuksen metodologisena lähtökohtana on fenomenografinen tutkimus, jonka aineisto on kerätty teemahaastattelulla. Haastateltavina oli neljä (N=4) musiikinopettajaa, jotka käyttävät työssään musiikillista improvisaatiota ryhmäkontekstissa, kaksi heistä oli lukion ja kaksi vapaan sivistystyön musiikinopettajia. Haastateltavia yhdisti musiikillisen improvisaation käyttö musiikinopetuksen työvälineenä. Aineistoa on käsitelty sisällön analyysin metodein. Tutkimuskysymysten kannalta olennaiset vastaukset pelkistettiin ja edelleen luokiteltiin alaluokiksi, yläluokiksi ja lopuksi yhdistäviksi luokiksi. Yhdistävät luokat syntyivät prosessin aikana tehtyjen analyysien perusteella ja tulkittiin tutkielman tuloksiksi.

Tutkielman tuloksina selvisi, että osallistujien käsitysten mukaan musiikillinen improvisaatio toimintana voi olla konkreettista tekemistä tai työskentelyn tapa. Ajattelutapana improvisaatio on toimintaa ohjaava myös muualla arjessa. Musiikillisen improvisaation kannalta suotuisa oppimisympäristö on turvallinen, salliva ja hyväksyvä. Opettajan pedagoginen toiminta ja didaktinen osaaminen ohjaavat opettajaa musiikillisen improvisaation kannalta suotuisan oppimisympäristön rakentamisessa. Opettajan tasapuolisuus, positiivinen palaute ja työrauhasta huolehtiminen ovat olennaisia ilmapiirin sallivuuden ja turvallisuuden näkökulmasta. Lisäksi selvisi, että oppimisympäristö rakentuu improvisoivan ryhmän jäsenten välisen vuorovaikutuksen ja kommunikaation kautta. Tällä tutkielmalla toimme näkyväksi musiikillisessa ryhmäimprovisaatiossa kommunikaation ja positiivisen vuorovaikutuksen erityisen suuren merkityksen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Katariina Rytky; Laura-Elina Saarela-Komulainen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.