University of Oulu

Luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä autismikirjosta ja opetuksen järjestämisestä

Saved in:
Author: Auvinen, Nina-Emilia1; Heikkinen, Elisa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 102
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105117789
Language: Finnish
Published: Oulu : N.-E. Auvinen; E. Heikkinen, 2021
Publish Date: 2021-05-11
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pinola, Timo
Reviewer: Kielinen, Marko
Pinola, Timo
Description:

Tiivistelmä

Luokanopettajan työssä autismikirjolla olevan oppilaan kohtaaminen on todennäköistä, sillä eri tuen asteen piirissä olevien oppilaiden opetus pyritään mahdollisuuksien mukaan järjestämään yleisopetuksen ryhmissä. Tutkimusaiheen valintaan vaikutti huoli tulevien luokanopettajien taidoista järjestää autismikirjolla olevan oppilaan opetusta. Tämän tutkielman teoreettisessa viitekehyksessä määritellään autismikirjo sen piirteiden ja ominaisuuksien kautta. Lisäksi esitellään tärkeimmät autismikirjoa selittävät teoriat. Autismikirjo on neurologisen kehityksen tila, jonka piirteet tulevat esiin käyttäytymisessä. Autismikirjoon kuuluu erilaisia piirteitä, jotka vaikuttavat myös henkilön koulunkäyntiin ja oppimiseen.

Käsitykset autismikirjosta vaikuttavat siihen, miten luokanopettajat suhtautuvat autismikirjon oppilaan oppimisen tukemiseen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia käsityksiä luokanopettajaopiskelijoilla on autismikirjosta ja autismikirjolla olevan oppilaan opetuksen järjestämisestä. Tutkielmassa tarkastellaan autismikirjolla olevan oppilaan opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen liittyviä tekijöitä, esimerkiksi oppimisen tukemista ja mahdollistamista kouluympäristössä. Autismikirjolla olevan oppilaan opetuksessa hyödynnetään erilaisia oppimisen ja koulunkäynnin tukikeinoja, kuten opetuksen strukturointia.

Tutkielma on toteutettu kvalitatiivisin menetelmin, hyödyntäen teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä ja fenomenografista otetta. Tutkimuksen tulokset eivät täten ole yleistettävissä. Aineisto on kerätty kuudeltatoista luokanopettajaopiskelijalta ympäri Suomen kirjoitelmien muodossa. Mukana oli opiskelijoita eri vuosikursseilta, joten heillä oli kokemusta autismikirjosta vaihtelevasti.

Tutkimustulosten perusteella luokanopettajaopiskelijoiden käsitykset vaihtelevat, mutta pohjautuvat pitkälti tutkittuun tietoon autismikirjosta. Opiskelijat määrittelivät autismikirjoa siinä esiintyvien, erityisesti käyttäytymisessä ilmenevien, piirteiden kautta. Käsityksissä oli eroteltavissa autismikirjon taustatekijöitä, vaikutuksia kognitiivisiin taitoihin, autismikirjon erityispiirteitä sekä tyypillisen vuorovaikutuksen piirteitä. Luokanopettajaopiskelijoiden omasta mielestä heillä ei ole riittävästi tietoa, kuinka tukea autismikirjon oppilasta, mutta tuloksista näkyy, että opiskelijoilla on pedagogista taitoa huomioida autismikirjon oppilas.

see all

Subjects:
Copyright information: © Nina-Emilia Auvinen; Elisa Heikkinen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.