University of Oulu

Laaja-alaisen erityisopettajan ja luokanopettajan välinen yhteisopetus inklusiivisessa luokassa

Saved in:
Author: Haataja, Suvi1; Nevalainen, Olli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 85
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105117790
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Haataja; O. Nevalainen, 2021
Publish Date: 2021-05-11
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pinola, Timo
Reviewer: Pinola, Timo
Vilppola, Tuomo
Description:

Tiivistelmä

Tässä pro gradu -tutkielmassa on tarkoituksena selvittää laaja-alaisten erityisopettajien ja luokanopettajien kokemuksia heidän välisestä yhteisopetuksesta. Lisäksi tutkielmassa halutaan selvittää, mitkä tekijät opettajien mielestä voivat vaikuttaa toimivan yhteisopetuksen toteutumiseen. Nykyään yhteisopetus on yhä enemmän osana koulujen arkea, joten aihe on hyvin ajankohtainen ja tärkeä.

Tutkielman teoreettisen viitekehyksen perustana on yhteisopetuksesta tehdyt tutkimukset sekä aiheesta tehty kirjallisuus. Viitekehyksen teoria pohjautuu tunnettuihin kansainvälisiin ja suomalaisiin teoksiin. Teoriaosassa paneudutaan inkluusioon ja kolmiportaiseen tukeen, jotka ovat osaltaan vaikuttaneet yhteisopetuksen toteutumiseen Suomessa. Lisäksi määritellään yhteisopetus ja sen erilaisia muotoja. Lopuksi tuodaan esille yhteisopetuksen hyötyjä niin opettajien kuin oppilaidenkin näkökulmasta katsoen, sekä haasteita ja edellytyksiä yhteisopetukselle.

Tämä tutkielma on laadullinen tutkimus, joka on tehty teemahaastatteluilla. Tutkimuksen kohdejoukkona ovat laaja-alaiset erityisopettajat ja luokanopettajat, joita oli yhteensä kahdeksan. Tutkielmassa käsiteltiin opettajien kokemuksia ja käsityksiä, joten lähestymistapana tutkielmassa on käytetty fenomenologiaa. Tutkielmasta saadut tulokset on analysoitu aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin.

Saaduista tutkimustuloksista nousi esille, että laaja-alaiset erityisopettajat ja luokanopettajat kokivat yhteisopetuksen suurimmaksi osaksi positiivisena. Positiivisena yhteisopetuksesta nähtiin muun muassa opettajien kuormituksen jakaminen ja oppilaan tuen saaminen suoraan hänen omaan luokkaansa. Kuitenkin tuloksista ilmeni myös negatiivisia kokemuksia yhteisopetuksesta. Opettajat kokivat, että yhteisopetus on silloin haastavaa, mikäli opettajat olivat epätasa-arvoisessa roolissa toisiinsa nähden. Tutkimuksen tuloksista nousi esille useita eri tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa yhteisopetuksen toteutumiseen. Vaikuttavimmat tekijät olivat resurssit, suunnittelu ja johdon tuki. Tuloksista voidaankin todeta, että yhteisopetuksesta on paljon hyötyjä, mutta tekijöitä sen toimivalle toteutumiselle on monia.

see all

Subjects:
Copyright information: © Suvi Haataja; Olli Nevalainen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.