University of Oulu

Etäopetuksen tukipilarit : sosiaalisen tuen lähteet ja ilmentyminen etäopetuksessa opettajien näkökulmasta

Saved in:
Author: Hyvärinen, Jenni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 68
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105117794
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Hyvärinen, 2021
Publish Date: 2021-05-11
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Järvenoja, Hanna
Reviewer: Lanas, Maija-Liisa
Description:

Tiivistelmä

Sosiaalinen tuki on ihmisten välistä vuorovaikutusta, joka pitää sisällään kokemuksen välittämisestä ja huolenpidosta. Termiä käytetään, kun viitataan sellaisiin mekanismeihin, joiden avulla ihmissuhteet oletettavasti suojelevat ihmisiä esimerkiksi epävarmoissa ja stressaavissa tilanteissa. Sosiaalinen tuki on myös yksi keskeinen työhyvinvoinnin edistäjä, ja keino selviytyä työhön liittyvistä haasteista ja kuormittavuudesta.

Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan opettajien saamaa sosiaalista tukea COVID19 pandemiasta johtuvan etäopetuksen aikana. Tutkielman tavoitteena on selvittää, keneltä opettajat saivat tai toivoivat saavansa sosiaalista tukea kevään 2020 etäopetusjakson aikana. Lisäksi tavoitteena on tutkia, millaista eri lähteiden antama sosiaalinen tuki oli. Tässä hyödynnetään teoreettisessa viitekehyksessä rakennettua sosiaalisen tuen luokittelua emotionaaliseen, aineelliseen, arvostavaan ja tiedolliseen tukeen. Teoreettisessa viitekehyksessä käsitellään lisäksi tutkimuksen laajempaa kontekstia eli opettajuutta muutoksen keskellä. Samalla perehdytään moninaisiin teknologisen kehityksen luomiin oppimisympäristöihin ja opetuksenjärjestämistapoihin.

Tutkimusaineisto koostuu perusasteen ja lukion opettajien puolistrukturoiduista teemahaastatteluista. Tutkimusjoukkoon kuuluu yhteensä yhdeksän luokan- ja aineenopettajaa (N=9), joista yksi haastateltava työskenteli ulkomailla. Tutkimus on toteutettu laadullisen tutkimuksen menetelmiä hyödyntäen. Tutkimusaineistojen analysointi on noudattanut teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä ja analyysissä on hyödynnetty NVivo-ohjelmaa.

Tutkimustulokset osoittavat, että opettajat saivat kevään 2020 etäopetuksen aikana sosiaalista tukea monista eri lähteistä. Suurimman tuen lähteen muodosti työyhteisö. Työyhteisön sisältä opettajat toivoivat lisää emotionaalista ja arvostavaa tukea erityisesti rehtoreilta. Lisäksi opettajat kaipasivat ylemmältä taholta opetuksen järjestäjältä tiedollista ja aineellista tukea. Sosiaalisen tuen muodoista suurimmaksi nousi tiedollinen tuki. Vähiten opettajat kokivat saaneensa arvostavaa tukea. Tutkimuksen johtopäätöksenä on, että avoin ja yhteistyöhön tähtäävä työyhteisö tukee opettajia etäopetuksen aikana. Lisäksi etäopetus sujuu paremmin silloin kun kunnat ja koulut ovat panostaneet tulevaisuusorientoituneesti henkilöstön tietotekniseen osaamiseen ja tietotekniseen välineistöön. Lisäresursseja kaivataan etenkin koulujen digitukiverkoston kehittämiseen sekä ajantasaisiin ohjelmistoihin ja laitteisiin. Opettajien työhyvinvointiin myös etäopetuksessa tulee kiinnittää suurta huomiota. Jos opettajat eivät jaksa työssään, heijastuu tämä väistämättä myös oppilaiden hyvinvointiin. Sosiaalinen tuki on yksi keino lisätä opettajien hyvinvointia.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jenni Hyvärinen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.