University of Oulu

”Siinä on joku taika kuitenki siinä lähellä olemisessa.” : opettajien näkemyksiä vuorovaikutuksen tekijöistä ja niiden toteutumisesta kevään 2020 etäopetusjakson aikana

Saved in:
Author: Kangas, Ella-Riina1; Tuominen, Anna-Katariina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 95
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105117798
Language: Finnish
Published: Oulu : E.-R. Kangas; A.-K. Tuominen, 2021
Publish Date: 2021-05-11
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Malmberg, Jonna
Reviewer: Malmberg, Jonna
Pramila-Savukoski, Sari
Description:

Tiivistelmä

Vuorovaikutus on kouluarjessa päivittäin läsnä. Sekä opettajan, että oppilaiden vuorovaikutustaidot vaikuttavat monipuolisesti oppimiseen, luokan ilmapiiriin ja sosiaaliseen kanssakäymiseen koulussa. Vuorovaikutus ja sen toteutuminen tulee huomioida myös silloin, kun opettaja ja oppilaat eivät voi olla fyysisesti samassa tilassa. Tämän haasteen eteen opettajat joutuivat keväällä 2020, kun Suomessa toteutettiin koulujen etäopetusjakso koronaviruspandemian vuoksi.

Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan opettajien näkemyksiä ja kokemuksia vuorovaikutuksen tekijöistä ja niiden toteutumisesta kevään 2020 etäopetuksen aikana. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää opettajien näkemyksiä vuorovaikutuksen eri tekijöistä ja siitä, miten opettajat kokivat näiden tekijöiden toteutumisen kevään 2020 koronaviruspandemian aiheuttaman etäopetusjakson aikana.

Tutkimukseen osallistui yhteensä kuusi opettajaa. Tutkimusaineisto on kerätty teemahaastattelun avulla ja haastattelut toteutettiin etätyömenetelmiä käyttäen tammi-helmikuussa 2021. Tutkimusaineisto koostui kuudesta nauhoitetusta haastattelusta. Tutkimuksessa käytettiin laadullisen tutkimuksen menetelmiä ja aineiston analyysi toteutettiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin.

Tutkimustulokset osoittavat, että opettajilla on kattavat näkemykset vuorovaikutuksen eri tekijöistä. Vuorovaikutuksen tekijät jakautuivat kolmeen eri pääluokkaan, joita olivat oppimisen tukeminen, luokkahuoneen hallinta ja tunne- ja vuorovaikutustaidot. Näiden pääluokkien alle muodostui opettajien kokemusten perusteella 10 erilaista yläluokkaa. Suurimmaksi pääluokaksi muodostui oppimisen tukeminen, sillä opettajat kokivat sen merkityksellisimmäksi tekijäksi vuorovaikutuksen kannalta. Oppimisen tukemiseen sisältyi sanaton, sanallinen, visuaalinen ja kirjallinen vuorovaikutus sekä vuorovaikutus tieto- ja viestintätekniikan välityksellä. Etäopetuksen osalta tulokset osoittivat, että näitä samoja vuorovaikutuksen tekijöitä oli löydettävissä myös etäopetuksesta, mutta osa tekijöistä jäi vajaammiksi tai puuttui kokonaan. Etäopetuksessa vahvimmin vuorovaikutuksen tekijöistä näkyi oppimisen tukeminen ja sanallinen vuorovaikutus. Tätä selitti se, että esimerkiksi sanatonta vuorovaikutusta oli etäopetuksen menetelmien avulla lähes mahdotonta toteuttaa. Niinpä etäopetuksessa korostuivat ne keinot, jotka olivat helposti käytettävissä etäopetuksen menetelmien puitteissa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Ella-Riina Kangas; Anna-Katariina Tuominen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.