University of Oulu

Erityisopettajien kokemuksia alkuopetuksen oppilaiden psyykkisistä häiriöistä ja koulunkäynnin tuesta

Saved in:
Author: Lemetyinen, Elli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 87
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105117801
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Lemetyinen, 2021
Publish Date: 2021-05-11
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kielinen, Marko
Reviewer: Kielinen, Marko
Pinola, Timo
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksen aihe, alkuopetuksen oppilaiden psyykkiset häiriöt ja heidän koulunkäyntinsä tukeminen kumpuaa omasta kiinnostuksestani aiheeseen, sekä olemassa olevan tutkimuksen vähäisyyteen. Lasten psyykkinen hyvinvointi on viime vuosina ollut esillä myös yhteiskunnallisessa keskustelussa. Huoli lasten psyykkisten häiriöiden ja haasteiden yleistymisestä kuuluu useammalta toimintakentältä.

Tutkimukseni teoreettinen viitekehys rakentuu psyykkisten häiriöiden, kolmiportaisen tuen ja inkluusion määrittelystä. Alkuopetuksen oppilailla esiintyviä psyykkisiä häiriöitä ovat keskittymisen ja tarkkaavuuden haasteet, käytöshäiriöt, ahdistuneisuushäiriöt, masennus ja autismikirjon häiriöt. Kolmiportainen tuki on määritelty perusopetuslaissa. Oppilaiden koulunkäynnin tuki perustuu kolmiportaisen tuen toimintamalleihin. Inkluusio, joka Suomessa usein toteutuu lähikouluperiaatteena, on osaltaan lisännyt psyykkisesti oireilevien oppilaiden määrää yleisopetuksen kouluissa. Inkluusion hyödyistä ja haasteista on ollut paljon julkista keskustelua.

Toteutin tutkimukseni laadullisena tutkimuksena, fenomenografisella tutkimusotteella. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää erityisopettajien kokemuksia alkuopetuksen oppilaiden psyykkisistä häiriöistä sekä näiden oppilaiden koulunkäynnin tukemisen onnistumisesta. Fenomenografiassa tutkimuskohteena ovat tutkittavien kokemukset ja käsitykset. Keräsin tutkimuksen aineiston haastattelemalla erityisopettajia (n=8). Analyysimenetelmänä käytin fenomenografista analyysia, jossa aineistosta etsitään ja erotellaan merkitysyksiköitä ja luodaan niistä kategorioita.

Fenomenografisen tutkimuksen tulokset ovat analyysissa muodostetut kuvauskategoriat. Tulosteni mukaan erityisopettajien kokemukset alkuopetuksen oppilaiden psyykkisistä häiriöistä liittyvät häiriöiden näkymiseen ja vaikutuksiin koulussa. Oppilaiden psyykkiset häiriöt herättävät erityisopettajissa paljon huolta. Tulosten perusteella psyykkinen oireilu on yleistynyt kouluissa jo pitkään, ja lasten ongelmat ovat muuttuneet vakavammiksi. Tulosten mukaan psyykkisesti oireilevien oppilaiden tukeminen on haastavaa ja vaatii paljon resursseja sekä yhteistyötä useiden toimijoiden kesken. Tulosten mukaan riittävän vahvalla tuella on mahdollista vaikuttaa oppilaiden kouluarkeen ja oppimiseen. Erityisopettajat kokivat tuen olevan merkityksellistä.

Tutkimukseni on merkityksellinen, sillä alkuopetuksen oppilaiden psyykkisiä häiriöitä on tutkittu vähän ja kirjallisuutta on heikosti saatavilla. Tulosteni perusteella psyykkisistä häiriöistä tarvitaan vielä lisää tietoa. Kouluihin tarvitaan lisää aikuisia, erityisosaamista ja taloudellisia resursseja, jotta psyykkisesti oireileville oppilaille on mahdollista tarjota riittävän vahvaa tukea.

Psychological disorders among students in early elementary teaching and the support for learning and school attendance : experiences from the field

Abstract

This thesis explores the various ways psychological disorders may present themselves in early elementary teaching, and how these can be mitigated through support for learning and school attendance. The interest of the researcher rises from the lack of previous research in this field. In recent years this issue has also been largely discussed in public.

The theoretical framework concerns itself with defining the main points of focus of the study — psychological disorders, support for learning and school attendance, and inclusion. The psychological disorders found among early elementary students mainly consist of deficits in attention span or focusing, conduct disorders, anxiety disorders, depression and autism spectrum disorders. The planning and implementation of support for such issues is outlined in the Three-Tier Model of Support, which itself is based on the Basic Education Act. In Finland, inclusive education most often presents itself by enabling students to attend the nearest school to their home. Inclusion has played a role in increasing the prevalence of psychological disorders in elementary schools. There has been a lot of discussion about the benefits and challenges of inclusion.

This thesis is a qualitative study that pursues the principles of phenomenography. The aim is to explore the experiences of special education teachers regarding psychological disorders among early elementary students and how support for learning and school attendance for these students is carried out. The data is gathered via interviewing special education teachers (n=8). The interviews are analyzed phenomenographically whereby the gathered data is analytically categorized to form cohesive and comprehensible units of meaning to reflect the experiences and understandings regarding the issue at hand.

The results indicate that the prevalence of psychological disorders is increasing and that professionals are faced with stark challenges in providing adequate support for these students. In order to meet these challenges, more resources should be channeled into early elementary education. Professionals in the field find the prospect of increased support in terms of resource allocation of utmost importance.

Psychological disorders among students in early elementary teaching and support for learning and school attendance have been studied very little before. This thesis addresses a gap in research in the field. Based on the obtained results it can be concluded that more information based on further research is still required. It is also clear that the implementation of adequate support for learning and school attendance requires more adults in schools and better financial resources.

see all

Subjects:
Copyright information: © Elli Lemetyinen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.