University of Oulu

Luokanopettajien kertomuksia työssä jaksamisestaan COVID-19-pandemian aikaisessa etäopetuksessa

Saved in:
Author: Niemi, Reetta1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 89
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105117803
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Niemi, 2021
Publish Date: 2021-05-12
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Uitto, Minna
Keränen, Virve
Reviewer: Lanas, Maija-Liisa
Keränen, Virve
Description:

Tiivistelmä

Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan perusopetuksen luokanopettajien työssä jaksamista kevään 2020 etäopetusjakson ajalta. Tutkimustehtävänä on selvittää mitä luokanopettajat kertovat omasta työssä jaksamisestaan etäopetusjakson, eli 18.3.–14.5.2020 väliseltä ajalta. Tavoitteena on selvittää, mitkä etäopetusjakson aikaiset tapahtumat, tilanteet ja teot kuormittivat tai edistivät ja tukivat luokanopettajien työssä jaksamista.

Luokanopettajien työssä jaksamisesta kevään 2020 etäopetuksen ajalta on vielä melko vähän tehty laadullista tutkimusta. Tutkimusaiheen valinta perustuu ajankohtaisuuteen, mutta taustalla vaikuttavat myös henkilökohtaiset intressit tutkimusaihetta kohtaan. Tutkimuksen kontekstina tarkastellaan luokanopettajan työtä ja etäopetusta. Tutkimuskohteena tarkastellaan työssä jaksamista. Nämä kolme osa-aluetta muodostavat tämän tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen.

Tutkimus nojautuu kerronnalliseen tutkimusmenetelmään ja tutkimusaineisto koostuu yksilöhaastatteluista. Haastatteluun osallistui neljä kokenutta naisluokanopettajaa, jotka kevään 2020 etäopetusjakson aikaan etäopettivat 1.–3. luokan oppilaita. Haastattelussa yhdistettiin puolistrukturoidun haastattelun ja teemahaastattelun piirteitä. Aineiston analysoinnissa hyödynnettiin sekä narratiivista että narratiivien analyysia. Narratiivisen analyysin avulla luokanopettajien kertomuksista rakennettiin uudet kertomukset ja narratiivien analyysin avulla luokiteltiin luokanopettajien kokemuksia omasta työssä jaksamisesta teemoittain.

Tulosten mukaan voidaan sanoa, ettei kaikkien luokanopettajien työssä jaksaminen heikentynyt etäopetusjakson aikana. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että luokanopettajien työssä jaksaminen on yksilöllinen kokemus. Tulokset osoittavat, että luokanopettajien työssä jaksamiseen osallistuvat niin yksilölliset, työn sisäiset ja työn ulkopuoliset ominaisuudet, jotka näyttäytyvät sekä myönteisesti että kielteisesti työssä jaksamisen kokemuksissa. Tämä tutkimus vahvistaa luokanopettajan omaa roolia oman työssä jaksamisen kokemusten tunnistajana, tulkitsijana sekä ensisijaisena toimijana, mutta myös osoittaa, että luokanopettajalla on rajalliset vaikutusmahdollisuudet työssä jaksamisen kuormitusta aiheuttaviin ominaisuuksiin. Tutkimuksen tulokset tukevat vuorovaikutuksen merkityksellisyyttä osana luokanopettajan työtä. Tutkimus osoittaa, että työssä jaksamisella ja vuorovaikutuksella on yhteys, sillä tulosten mukaan vuorovaikutuksella on merkittävä osa niin myönteisissä kuin kielteisissä työssä jaksamisen kokemuksissa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Reetta Niemi, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.