University of Oulu

Aikuisten kokemukset itsetunnosta, sen rakentumisesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä elämän eri ikäkausina

Saved in:
Author: Korkiakoski, Essi1; Ponnikas, Sini1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 71
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105117805
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Korkiakoski; S. Ponnikas, 2021
Publish Date: 2021-05-11
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Malmberg, Jonna
Reviewer: Malmberg, Jonna
Törmänen, Tiina
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkielman tavoitteena on saada tutkittavien kuvailun kautta tietoa aikuisten käsityksistä itsetunnosta sekä itsetuntoon vaikuttavista tekijöistä eri ikäkausina. Tutkimuskysymyksemme ovat: Millä tavoin aikuiset kokevat ja kuvaavat itsetuntonsa ja mitkä eri tekijät ovat vaikuttaneet itsetunnon rakentumiseen ja muodostumiseen elämän eri vaiheissa?

Tutkimuksen kohteena ovat 18–65-vuotiaat aikuiset ja tutkimukseen osallistui 45 henkilöä. Tutkimuksessa keskitymme erityisesti kokemuksiin tutkittavien omasta itsetunnosta ja siihen vaikuttavista tekijöistä eri ikäkausina, lapsuudessa, nuoruudessa ja aikuisuudessa. Näitä asioita selvitämme laadullisella avoimella kyselylomakkeella, jota analysoimme aineiston sisällönanalyysin avulla. Tutkimukseen osallistuneet kuvailivat itsetuntoa ja siihen vaikuttavia tekijöitä lapsuudessa, nuoruudessa ja aikuisuudessa omien kokemuksiensa pohjalta.

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että lapsuudessa itsetuntoa pyrittiin kohottamaan hakemalla jatkuvasti kehuja, tukea, hyväksyntää ja kannustusta vanhemmilta sekä muilta kasvattajilta. Nuoruudessa puolestaan tukeuduttiin lähinnä vertaisiin ja sosiaalisella medialla oli vaikutusta itsetunnon laatuun. Aikuisuudessa hyväksyntää ei enää haettu niin suurissa määrin muilta, vaan luotto ja usko itseensä meni muilta haettavan kehujen, tuen, hyväksynnän ja kannustuksen edelle. Töiden merkitys nähtiin suurena ja oman perheen perustaminen tuli uutena merkittävänä itsetuntoon vaikuttavana tekijänä. Lisäksi yksilöllinen omaksuminen sekä henkinen kasvu olivat korkeimmillaan aikuisuudessa, joka saattaa selittää itsetunnon vahvistumista iän karttuessa.

Itsetunto alkaa kehittyä jo lapsuudessa muovautuen läpi koko elämän. Tämä tutkimus antaa enemmän tietotaitoa kohdata lapsia itsetuntoa tukevalla tavalla. Lapsen kehittyvään itsetuntoon jo varhaisesta iästä alkaen voidaan myötävaikuttaa antamalla lapselle kannustusta, tukea, kehuja, turvaa ja rakkautta sekä sillä tavalla edistää lapsen itsetunnon kehittymistä positiivisempaan suuntaan.

see all

Subjects:
Copyright information: © Essi Korkiakoski; Sini Ponnikas, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.