University of Oulu

Oppilaan hyvinvoinnin edistäminen luokanopettajan työssä

Saved in:
Author: Kauppi, Niina1; Sangi, Jenni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 85
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105117807
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Kauppi; J. Sangi, 2021
Publish Date: 2021-05-11
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Alanko, Anu
Reviewer: Alanko, Anu
Takalo, Susanna
Description:

Tiivistelmä

Koulu on tärkeässä osassa tukemassa oppilaan hyvinvointia. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) painotetaan Suomen sitoutuneisuutta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin, joiden mukaan lasten hyvinvoinnista ja oppimisesta on huolehdittava. Luokanopettajalla on merkittävä rooli oppilaan hyvinvoinnin tukemisessa. Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on ollut selvittää luokanopettajan näkemyksiä oppilaan hyvinvoinnin koostumisesta sekä luokanopettajan keinoja oppilaan hyvinvoinnin edistämiseksi.

Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä hyvinvointia on tarkasteltu tarveteorioiden näkökulmasta. Hyvinvointi on jaettu teoriataustassa fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen hyvinvoinnin osa-alueisiin. Lisäksi teoriataustassa on esitelty turvallisuutta osana hyvinvointia sekä luotu katsaus koulun hyvinvointitehtävään.

Tutkimus on toteutettu laadullisena tutkimuksena. Aineisto on kerätty sähköisellä, avoimia kysymyksiä sisältävällä kyselylomakkeella luokanopettajilta lokakuussa 2020. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 14 luokanopettajana työskentelevää henkilöä. Aineisto on analysoitu teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla.

Tutkimustulosten pohjalta esitetään oppilaan hyvinvoinnin koostuvan fyysisistä perustarpeista, sosiaalisista suhteista, psyykkisestä tilasta sekä turvallisuudesta. Luokanopettajien keinoja hyvinvoinnin edistämiseksi tutkimuksen tulosten mukaan ovat liikunnan lisääminen koulupäiviin, luokan ryhmäyttäminen ja oppilaan kohtaamisen tavat. Turvallinen kasvuympäristö rakentuu luokanopettajien kokemuksen mukaan henkilökunnan toiminnasta ja hyvinvoinnista. Koulu turvallisena kasvuympäristönä on myös sellainen, jossa oppilas tuntee olonsa hyväksi ja turvalliseksi sekä pystyy luottamaan koulun aikuisiin. Lisäksi muita luokanopettajien keinoja hyvinvoinnin edistämiseksi ovat keskustelu ja kannustaminen, luokan ilmapiiriin vaikuttaminen sekä kiusaamiseen puuttuminen. Opettajat tekevät tiiviisti yhteistyötä kotien sekä kuraattorin kanssa oppilaan hyvinvoinnin edistämiseksi.

Tutkimuksessa on noudatettu laadulliselle tutkimukselle yleisiä eettisiä periaatteita ja luotettavuutta. Tutkimusta tehdessämme olemme pyrkineet toimimaan eettisesti, johdonmukaisesti ja tarkastelemaan saamiamme tutkimustuloksia kriittisesti sekä viittaamaan aiempaan tutkimukseen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Niina Kauppi; Jenni Sangi, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.