University of Oulu

Etäopetuksen järjestäminen Meri-Lapissa keväällä 2020 ja etäopetuksen tasa-arvokokemukset : huoltajien näkökulma

Saved in:
Author: Myllylä, Hanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 56
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105117809
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Myllylä, 2021
Publish Date: 2021-05-11
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Alanko, Anu
Reviewer: Pinola, Timo
Alanko, Anu
Description:

Tiivistelmä

Maailmanlaajuinen koronapandemia edellytti poikkeavia toimia kaikilla elämän osa-alueilla kaikkialla maailmassa. Yhtenä toimenpiteenä koronapandemian lieventämiseksi Suomessa toteutettiin kevään 2020 aikana kaikkien opetusasteiden siirtyminen etäopetukseen. Etäopetuksella tarkoitetaan muodollista jonkin instituution järjestämää opetusta, joka toteutetaan erilaisilla kommunikaatiovälineillä opettajan ja oppilaiden ollessa erillään toisistaan. Käytännöt opetuksessa vaihtelivat ja nähdään lähes selvänä, että oppilaille syntyi etäopetuksen aikana oppimisvajetta ja eriarvoistuminen oppilaiden välillä lisääntyi.

Suomalaisen peruskoulun olosuhteet ovat lähteneet eriytymään alueellisesti 1990-luvulta lähtien. Digitalisaation, digitaalisten laitteiden ja opettajien osaamisen, kehitys näkyy hitaasti peruskoulun arjessa ja etäkoulun toteuttaminen edellytti ennen näkemättömiä muutoksia perusopetuksessa. Eriarvoistumisen nähdään lisääntyneen koulujen ja perheiden digitaalisten valmiuksien seurauksena jo ennen koronapandemiaa. Etäkoulussa nämä valmiudet korostuivat.

Tutkimukseni on Meri-Lapin alueelle sijoittuva tapaustutkimus. Tutkimus toteutettiin kyselylomaketutkimuksena Meri-Lapissa asuville peruskouluikäisten lasten huoltajille. Tutkimuksessa selvitin huoltajien näkemyksiä siitä, miten etäopetusta toteutettiin Meri-Lapin kunnissa. Kyselyssä kartoitan käytännön kokemusten lisäksi huoltajien tasa-arvokokemuksia etäopetuksen aikana.

Etäkoulun toteuttamisen osalta vastauksissa käy ilmi, että jo käytössä olleet sovellukset ja alustat olivat laajassa käytössä. Opettajat pitivät oppilaisiin säännöllisesti yhteyttä, mutta kokemukset riittävästä yksilöllisestä tuesta vaihtelivat. Tasa-arvoa lisääviksi asioiksi vastaajat nostivat laitteiden lainaamisen, kouluruuan ja opetuksen järjestelyt. Tasa-arvoa heikentäväksi asioiksi kerrottiin erityisesti kotien erilaiset olosuhteet sekä tarjolla olevat laitteet ja yhteydet. Vastausten pohjalta pidän tärkeänä, että vastaavassa tilanteessa huolehdittaisiin tiedottamisesta, säännöllisistä etäyhteyksistä oppilaisiin ja yksilöllisestä tuen tarpeesta.

Tutkielmassa on noudatettu hyviä tieteen tekemisen käytäntöjä kaikkien tutkimusvaiheiden aikana.

see all

Subjects:
Copyright information: © Hanna Myllylä, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.