University of Oulu

Alkuopetusikäisen lapsen tunnetaidot ja niiden opettamisen menetelmät suomalaisessa alakoulussa

Saved in:
Author: Kortesoja, Sofia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 29
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105127826
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Kortesoja, 2021
Publish Date: 2021-05-12
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkimukseni tavoitteena on selvittää, millaisia tunnetaitoja lapsella tulee olla siirryttäessä alkuopetukseen. Toinen tavoite tutkimuksessani on tuoda esille erilaisia opetusmenetelmiä tunnetaitojen opettamiseen. Tarkoituksenani on löytää erilaisiin opetustilanteisiin hyödynnettäviä ideoita, joita luokanopettajat voisivat käyttää opettaessaan tunnetaitoja alkuopetuksessa. Perusopetuksen opetussuunnitelmassa yksi alkuopetuksen tavoitteista on opettaa tunnetaitoja, mikä osaltaan ohjasi minut aiheen äärelle. Huomasin kuitenkin oman lapseni ollessa päiväkodissa, että jo siellä korostettiin tunnetaitojen harjoittelemista, jolloin kiinnostuin tutkimaan aihetta tarkemmin ja selvittämään erityisesti sitä, missä ikävaiheessa tunnetaitoja aletaan vaatimaan ja millaisia taitoja esimerkiksi alkuopetusikäisellä tulisi olla.

Tutkin aihettani narratiivisen kirjallisuuskatsauksen kautta, missä käytän aineistonani jo olemassa olevaa tutkimustietoa. Tutkimuksessani selvisi, että tunnetaitojen omaksuminen on vaihtelevaa. Aineistojen perusteella alkuopetusikäiseltä ei välttämättä edellytetä tunnetaitoja lainkaan, vaan tunnetaitojen oppimista pidetään ylipäänsä mahdollisena vasta alkuopetusiässä. Toisaalta osassa tutkimustuloksissa tunnetaitojen omaksuminen liitettiin vasta alkuopetusiän jälkeiseen aikaan tai ennen koulun aloitusta opeteltavaksi asiaksi. Tunnetaidot eivät ole kuitenkaan arvioinnin kohteena peruskoulussa, joten sitä, miten tarkasti tavoite tulee saavuttaa alkuopetuksessa, ei ole tarkemmin määritelty, mikä antaa ehkä myös vapauksia toteuttaa tunnekasvatusta koulussa. Tutkimusaineiston kautta löysin useanlaisia opetusideoita toteuttaa tunnekasvatusta. Olen jakanut löytämäni opetusmenetelmät kolmeen eri osa-alueeseen: tunnekortit, draamaopetus sekä sadut ja kertomukset.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sofia Kortesoja, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.