University of Oulu

Ruokakasvatus varhaiskasvatuksessa

Saved in:
Author: Anttonen, Jenna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105127833
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Anttonen, 2021
Publish Date: 2021-05-12
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintutkielman tavoitteena on tuoda esille varhaiskasvatuksessa tapahtuvan ruokakasvatuksen merkitystä lapsen tulevaisuuden ruokavalintojen tekemistä sekä terveellisten elämäntapojen muodostamista ja tukemista ajatellen. Esittelen tutkielmassani erilaisia keinoja, joilla ruokakasvatusta voidaan varhaiskasvatuksessa toteuttaa. Kandidaatintutkielmani on kvalitatiivinen tutkimus, jonka toteutin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Asetin tutkielmalleni kaksi tutkimuskysymystä: Miksi ruokakasvatuksen toteuttaminen varhaiskasvatuksessa on tärkeää? Millaisia välineitä varhaiskasvatuksen henkilöstöllä on toteuttaa ruokakasvatusta varhaiskasvatuksessa?

Ruokakasvatus on kasvatusta, jonka tavoitteena on opettaa lasta syömään monipuolisesti ja terveellisesti. Ruokakasvatuksessa voidaan hyödyntää monia eri keinoja, kuten sapere -menetelmää, lastenkirjallisuutta, leikkiä sekä eri oppimisen osa-alueita ja myös ruokailutilanteita. Esittelen nämä edellä mainitut keinot tutkielmassani. Ruokakasvatuksen suunnitelmallisella toteutuksella voidaan parantaa kansanterveyttä sekä ehkäistä uusien kansansairauksien syntymistä. Ruokakasvatuksen avulla lapsi oppii ruoasta, ruokailutilanteista, ruokakulttuureista sekä ruoan tuottajista. Kandidaatintutkielmassani pohdin sitä, kuinka helppoa ruokakasvatusta on yhdistää osaksi varhaiskasvatusarjen jokapäiväisiä toimintoja ja kuinka ruokakasvatusta voidaan toteuttaa valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2018) oppimisen osa-alueiden näkökulmista.

Tutkielma on suunnattu varhaiskasvatuksen henkilöstön tueksi. Henkilöstön on tärkeä ymmärtää ruokakasvatuksen merkitys niin lapselle kuin yhteiskunnallekin. Erilaisten keinojen esittelyn kautta varhaiskasvatuksen henkilöstö saa tukea ja ideoita ruokakasvatuksen toteutukseen omassa arjessaan.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jenna Anttonen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.