University of Oulu

Ensisynnyttäjien kokemuksia nyyttiryhmän merkityksestä synnytyspelon hoidossa : laadullinen tutkimus

Saved in:
Author: Pietikäinen, Johanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 50
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105127836
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Pietikäinen, 2021
Publish Date: 2021-05-12
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Oikarinen, Anne
Reviewer: Oikarinen, Anne
Juntunen, Jonna
Description:

Tiivistelmä

Synnytyspelko on yleinen odottavien naisten keskuudessa. Arviolta noin 6–10 % synnyttäjistä kokee vaikeaa synnytyspelkoa. Synnytyspelon taustalla voi olla useita erilaisia syitä ja pelkoa voi esiintyä sekä ensi- että uudelleensynnyttäjillä. Ensisynnyttäjillä synnytyspelon taustalla voi olla jo lapsuudesta peräisin oleva pelko ja tämä pelko voi estää jopa halun tulla raskaaksi. Uudelleensynnyttäjällä pelon taustalla on usein traumaattinen synnytyskokemus. Synnyttämiseen liittyvistä peloista ensisynnyttäjät kuvailevat pelon syyksi esimerkiksi pelon tuntemattomasta prosessista, kivun pelko tai tilanteen hallitsemattomuus. Synnytyspelko voi vaikuttaa muun muassa naisen synnytystapaan ja synnytyksen jälkeiseen aikaan. Synnytyspelolla voi olla haitallista vaikutusta varhaiseen vuorovaikutukseen sekä kiintymyssuhteeseen vastasyntyneen kanssa. Synnytyspelon hoidossa pyritään ottamaan yksilölliset tarpeet ja vahvistamaan naisen luottamusta synnyttäjänä.

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata ensisynnyttäjien kokemuksia Nyyttiryhmän merkityksestä synnytyspelon hoidossa. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa ensisynnyttäjien synnytyspelon hoidosta. Aineisto on kerätty teemahaastattelulla. Aineiston tuotti Nyyttiryhmään osallistuneet ensisynnyttäjät ja saatu aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla.

Tutkimuksessa nousi esille viisi pääluokkaa kuvaamaan synnytyspelon syitä: tuntemattomuus, hallitsematon tilanne, synnytyksen aikainen kipu, epäluottamus hoitohenkilökuntaan ja epäluottamus itseensä synnyttäjänä. Tulosten mukaan Nyyttiryhmästä oli apua ensisynnyttäjien synnytyspelon hoidossa. Ryhmä vaikutti positiivisesti heidän synnytyskokemukseensa. Nyyttiryhmästä synnytyspelon hoidon interventiona, on tämän laadullisen tutkimuksen mukaan apua synnytyspelkoisille ensisynnyttäjille.

Experiences of nulliparous women on the role of Nyyttiryhmä in the treatment of fear of childbirth : qualitative study

Abstract

Fear of childbirth (FOB) is common among pregnant women. About 6–10 % of them experience severe fear of childbirth. There may be several reasons causing the fear of childbirth. Both nulliparous and parous may suffer severe fear of childbirth. The fear of childbirth of the nulliparous women may be rooted in childhood and this fear can even affect the desire to get pregnant. Parous women usually experience fear of childbirth because of the previous traumatic delivery experiences. Nulliparous women describe the cause of fear as fear of unknown process, fear of pain, or uncontrollability of the situation. Fear of childbirth can affect, among other things, the method of childbirth or the period after childbirth. Fear of the childbirth without treatment can have detrimental effect on early interaction and attachment to the newborn. In the treatment of fear of childbirth, the aim is to take into account the individual needs and strengthen a woman’s confidence to be a mother.

The purpose of this research was to describe how nulliparous women experienced the role of Nyyttiryhmä in the treatment of fear of childbirth. The aim of the study was to provide more information about the treatment of fear of childbirth in nulliparous women. The qualitative data was collected by interviews of nulliparous women, who have participated in Nyyttiryhmä. The data was analyzed by inductive content analysis.

The results show that there are five main categories as causes of fear of childbirth: unfamiliarity of the situation, uncontrollable situation, pain during delivery, distrust of medical staff, and low self-confidence regarding the childbirth. Nyyttiryhmä was found to reduce fear of childbirth and the group had positive influence to delivery experiences. This research shows that the above-mentioned psycho-educative group as intervention and treatment of fear of childbirth is helpful for nulliparous women who have severe fear of childbirth.

see all

Subjects:
Copyright information: © Johanna Pietikäinen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.