University of Oulu

Criticisms of marriage in Jane Austen’s Pride and Prejudice

Saved in:
Author: Sipola, Laura1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202105157856
Language: English
Published: Oulu : L. Sipola, 2021
Publish Date: 2021-05-17
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Abstract

In this thesis I will study criticisms of marriage in Jane Austen’s novel Pride and Prejudice by utilizing the theory of new historicism and the concept of satire in literature. In the late eighteenth and early nineteenth century women’s position in the society was weak, and marriage was seen as a smart choice for women due to the financial stability and safety that marriage ensured. Women’s formal education was not viewed as important as men’s education was, so an unmarried woman without any inheritance had to rely on their relatives. As women were not as well-educated as men, there were few possibilities for women to employ themselves, which meant that they had to do jobs that lowered their position in the society even further. Traditionally, a marriage was viewed as something that was convenient and sensible. Many factors impacted on who was considered an appropriate partner and some of the factors included were money and connections. However, a change in the political and social climate offered a chance for a more modern view on marriage to gain popularity. This view emphasized the role of feelings in the pursuit of marriage.

The criticism of marriage in Austen’s novel is presented through satire. A central element of satire is criticism often in the form of juxtaposition and irony, and the criticism is delivered with a sense of wit. In this story the juxtaposition is set between the two different views on marriage, where the traditional view is set as a standard that the more modern view is compared to. Pride and Prejudice criticizes the idea of traditional marriage where importance is placed on aspects such as possessions, connections and class. In other words, the book criticizes a marriage that is pursued merely for the sake of convenience of the arrangement.

Tiivistelmä

Tässä työssä tutkin avioliittoon kohdistuvaa kritiikkiä Jane Austenin romaanissa Ylpeys ja ennakkoluulo hyödyntäen uushistorismin teoriaa ja satiirin käsitettä kirjallisuudessa. 1700-luvun loppupuolella ja 1800-luvun alkupuolella naisten heikon yhteiskunnallisen aseman johdosta avioliitto nähtiin viisaana elämänvalintana sen tuoman taloudellisen ja fyysisen turvan vuoksi. Naisten koulutusta ei nähty yhtä tärkeänä kuin miesten, mistä syystä naimattomat ja perinnöttömät naiset olivat riippuvaisia sukulaistensa avusta. Naisten heikompi koulutustaso tarkoitti, että heille oli tarjolla hyvin vähän mahdollisuuksia työllistää itsensä, ja heidän ammattinsa olivat usein sellaisia, jotka heikensivät heidän sosiaalista asemaansa entisestään. Perinteisesti avioliitto nähtiin siis kätevänä ja järkevänä asiana. Sopivan puolison valintaan vaikuttivat useat eri tekijät, muun muassa varallisuus sekä suhteet. Tapahtuneet muutokset poliittisessa sekä sosiaalisessa ilmapiirissä tarjosivat kuitenkin mahdollisuuden perinteisestä avioliiton luonteesta poikkeavalle näkemykselle. Tämä näkemys korosti tunteiden merkitystä avioliitossa ja uusi näkemys alkoi kerätä suosiota.

Austenin teoksessa avioliiton kritiikki esiintyy satiirin muodossa. Keskeinen satiirin elementti on kritiikki, joka on usein vastakkainasettelun ja ironian muodossa sisältäen nokkeluutta. Tässä teoksessa vastakkainasettelu on perinteisen ja modernimman avioliittokäsityksen välillä. Perinteinen avioliitto asetetaan standardiksi, johon modernimpaa käsitystä verrataan. Ylpeys ja ennakkoluulo kritisoi siis perinteistä avioliittoa, jossa tärkeänä pidetään varallisuutta, suhteita ja yhteiskuntaluokkaa. Toisin sanoen teos kritisoi avioliittoa, jota tavoitellaan vain kyseisen järjestelyn tuoman mukavuuden vuoksi.

see all

Subjects:
Copyright information: © Laura Sipola, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.